Lāču pamatskola

Adrese: Muzeja iela 2, Lociku c., Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462
Tālrunis: 654-74565
E-pasts: skola@naujene.lv

Skolas direktors: Andris Meškovskis

Skolas vīzija: Lāču pamatskola ir skola, kurā skolēni iegūst kvalitatīvu pamatizglītību drošā un labestīgā vidē.

Skolas funkcija: nodrošināt skolēniem, kuri mācās skolā, iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, saņemt pamatizglītību neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas.

Skolas mērķi: 1. Mācību un audzināšanas darbā radīt labvēlīgus apstākļus, kas veicinātu skolēnu vispusīgu attīstību.
2. Sekmēt tāda sabiedrības locekļa veidošanos, kurš spēs patstāvīgi risināt dzīves problēmas un integrēties sabiedrībā.

Skola realizē:

  • 2010. gadā skolā notika akreditācija.
  • apstiprināts Lāču pamatskolas Attīstības plāns 2008.-2015. gadam (Naujenes pagasta padomes 2008. gada 10. decembra lēmums Nr. 806) 2012./2013. m.g. skolā 131 skolēni mācās 11 klašu komplektos, 11 pirmskolas audzēkni, strādā 20 radošie pedagoģi un 12 tehniskie darbinieki.

Skolas karogs

Galvenās idejas autore – direktora vietniece izglītības jomā Gaļina Gedroviča – Juraga, galvenie krāsu salicēji – vizuālās mākslas skolotāja A. Markoviča un 8.b klases skolēns A. Grišāns (izveidoja datora variantu). Skolas karoga pamatā ir 3 krāsas: zaļā – izraisa tīrības, svaiguma un atjaunošanās sajūtas. Tā norāda uz skolas stabilitāti, tā ir dabas krāsa. Zilā krāsa – domu skaidrības krāsa, palīdz koncentrēties, tā ir daļa no mūsu pagasta karoga, kas simbolizē Daugavu. Dzeltenā – interese par pasauli, vairo enerģiju un rada saulainu gaisotni. Saistās ar optimismu. Simbolizē skolas kolektīva radošo izaugsmi.

Skolas himna

DZIESMA PAR SKOLU

Skolotājas Ainas SOLIMAS vārdi,
Komponistes Santas KASPARSONES mūzika

1. Naujenei tik plašas āres
Daudz ir skaistu vietu šeit.
Lāču skolas jumta spāres
Sauc un aicina šurp steigt.
P.: Lāču skolā gaišas klases,
Kabinetos kārtīgi.
Mācāmies mēs dzīves prasmes
Apzinīgi, prātīgi.

2. Skolā tā kā bites stropā
Skolēni tik dūc un san.
Skolotāji ar mums kopā
Māca dzīvot tev un man.
P.:
3. Skolā gudrības var smelties,
Intereses dažādot,
Attīstīties, augt un celties
Dzīves mērķi sasniedzot!
P.:

VĒSTURE
PEDAGOGI
GADA SKOLOTĀJS, GADA SKOLĒNS
IESTĀDES GODALGOTAS VIETAS
INTEREŠU IZGLĪTĪBA
SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE
SKOLAS TRADICIONĀLIE PASĀKUMI
BIBLIOTTĒKAS DARBS
STATISTIKA

Lāču pamatskolas struktūra
Lāču pamatskolas publiskais pārskats par 2013. gadā paveikto darbu
Lāču pamatskolas publiskais pārskats par 2012. gadā paveikto darbu
Lāču pamatskolas publiskais pārskats par 2011. gadā paveikto darbu
Lāču pamatskolas publiskais pārskats par 2008. gadā paveikto darbu
Lāču pamatskolas publiskais pārskats par 2007. gadā paveikto darbu
Lāču pamatskolas publiskais pārskats par 2006. gadu