Pateicības dienas svētki Naujenes pamatskolā

Darba svētki

…itin neviens cilvēks pasaulē nav puteklis.

Neviens nav lieks un izraidīts.

Katrs ir savā vienīgajā vietā, laikā un misijā.

Un katrs ir nenovērtējami svarīgs.

                                    (Gundega Repše)

Klāt atkal maijs – ziedu, smaržu un satrauktu siržu laiks. Tas ir laiks, kas pārbauda jauno censoņu un viņu skolotāju veikumu, centību, radošumu un gribu, jo maijā skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus jeb vāc ražu.  Ātri aizzibējis šis mācību gads, bagāts ar apgūtām zinībām, visdažādākajiem notikumiem, atziņām un sākas  ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks.

Naujenes pamatskolā jau par tradīciju ir kļuvusi atzinību izteikšana skolēniem, skolotājiem,  vecākiem mācību gadu noslēdzot. Tā ir Pateicības diena, kas šogad notika 31. maijā. Izvērtējot šo mācību gadu, ar gandarījumu varu teikt, ka tas ir bijis gana bagāts ar pasākumiem, mācību ekskursijā un pieredzes braucieniem, sasniegumiem, labiem darbiem  un vienkāršu kopā sanākšanu. Katrs pasākums, katra tikšanās reize ir bagātinājusi ikvienu. Taču šoreiz šie svētki bija dubultā: gan pateicība par labi paveiktajiem darbiem, gan gaidītā vasaras brīvlaika sākums.

Prieks par skolēniem, kuri ir pabeiguši mācību gadu ar labām un teicamām atzīmēm. Lepnums par Daugavpils novada mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskos darbos un  konkursos saņemtajām atzinībām un godalgotām vietām, kas  ir kuplinājušas skolas sasniegumu ozola zarus visa mācību gada garumā. Šogad tie ir: 8.kl. skolniece Sindija VAIKULE (sk. Alita KOKINA) – 2. vieta novada krievu valodas (svešvaloda) olimpiādē, 8.kl. skolnieks Dāvis Daniels KURSIŠS (sk. Ligita KURSIŠA) – 3. vieta novada informātikas olimpiādē, 4.kl. skolniece Meldra KOKINA (sk. Aiva LINDE) – 3. vieta  novada  sākumskolas pētniecisko darbu skatē ar pētījumu “Mana ģimene”, 6. klases skolnieks Mārtiņš VAIKULS (sk. Ligita KURSIŠA) – 3. vieta  novada pētniecisko darbu skatē ar pētījumu “Sociālie tīkli”, 9. klases skolniece Anita GRUSTĀNE (sk. Inese LOCIKA, sk. Inga ČALENKO) – Atzinība latviešu valodas un Atzinība vēstures olimpiādē.

Lepojamies ar tiem, kas ar labiem sasniegumiem apliecinājuši sevi ārpussskolas konkursos, sporta sacensībās, projektos un citās aktivitātēs. Skolēni, mēs lepojamies ar Jūsu sasniegumiem ceļā uz sevis pilnveidošanu!

Pateicības dienā neskaitāmas reizes Atzinības raksti un mīļi apsveikuma vārdi pildīja skolas zāli. Esam priecīgi par gala rezultātu, jo kopvērtējumā starp Daugavpils pamatskolām mūsu skola ieguva 3.vietu par sasniegumiem interešu izglītības darbā 2016./2017.mācību gadā!

Noslēdzot mācību gadu “paldies” teicām skolotājiem, kas ikdienā dara grūtu un atbildīgu darbu. Skolotāji ir tie, kas iedvesmo un ved skolēnus uz mērķi. Izglītības kvalitāte un līdz ar to arī mūsu bērnu izaugsme ir cieši saistīta ar to, cik pozitīvi, aizrautīgi un jaunu ideju pilni ir mūsu skolas pedagogi. Skola lepojas ar augsti kvalificētiem un erudītiem skolotājiem, bez kuru palīdzības kvalitatīvs mācību darbs un tam sekojoši sasniegumi nebūtu iedomājami.

Šajā svētku dienā pateicības vārdi tika veltīti arī skolēnu vecākiem. Mūsu skolēnu vecākiem ir bijusi iespēja iesaistīties skolas dzīvē vispirms jau esot saviem bērniem tuvu klāt: uzklausot, iedrošinot, dodot padomu, ieinteresējot. Sadarbība starp skolu un ģimeni ir ļoti svarīga bērna kā personības tapšanas procesā. Vai es uzticos skolotājiem, vai esmu ieinteresēts un apmeklēju klases un skolas vecāku sapulces, vai piedalos skolas organizētajos pasākumos? Skola dialogam ar vecākiem vienmēr ir atvērta. Bērnība nebeidzas septiņos gados, tā vienmēr ir mūsu kopīgā atbildība. Paldies vecākiem par atbalstu bērnu audzināšanas un izglītošanas procesā!

Visaugstākā skolas nominācija ir „Gada skolēns”, šai nominācijai tiek izvirzīts skolēns, kuram ir augstas sekmes mācībās, panākumi olimpiādēs, kurš ir talantīgs, aktīvs un daudzpusīgs. Par Naujenes pamatskolas „Gada skolēnu” 2016./2017.m.g. tika atzīts 6. klases skolnieks Mārtiņš VAIKULS, kurš turpināja skolā aizsākto tradīciju – ābeles iestādīšana pie skolas. Nu jau četras skaistules stiepj savus trauslos zarus pretī saulei un aug, lai ātrāk pienāk viņu ražas laiks.

Šim mācību gadam pielikts nevis punkts, bet daudzpunkte,  jo katrs pavasaris un katrs maijs ir arī sākums – jaunām cerībām, jauniem sapņiem, augstākiem mērķiem. Lai tos izdodas piepildīt nākamajā mācību gadā un tad maijā tiksimies atkal, lai pārliecinātos, cik tālu ir aizveduši cerību un sapņu spārni!

Lai izdodas piepildīt pasauli ar savas dvēseles krāsām! Mācīsimies priecāties un dāvāt prieku! Lai skolā gūtais palīdz ik uz soļa! Svarīgi, lai atskatoties uz pavadīto laiku skolā, lepni sevī varam teikt: to es iemācījos savā skolā, Naujenē.

Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas ar putnu dziesmām piepilda mūsu dvēseles šīs vasaras atvaļinājumos un skolēnu brīvlaikā, dodot spēku jaunam ceļa sākumam septembrī!

 Fotogalerija

Naujenes pamatskolas direktors Pāvels Brovkins