Skolotāju diena Naujenes pirmskolas izglītības iestādē “Rūķītis”

Ar darbu Jums ir pilnas rokas,

Ar labiem vārdiem pilna sirds.

Ik zars no Jūsu dzīves koka,

Tik brīnumjaukos ziedos mirdz. (Rode)

1.septembrī Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” norisinājās skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums. Šī diena bija emocijām pārpilna. Bērni dziedot, dejojot, skandējot dzejoļus pateicās par rūpēm, par sasniegumiem, par pacietību, par novērtējumu un ticību, par zināsanām un sagatavošanu skolai un dzīvei. Katrs pārsteidza savus skolotājus ar rudenīgiem ziediem un mīļu buču uz vaiga. Liels paldies arī mūsu vecākiem par skaistiem apsveikumiem,  mīļiem vārdiem, augstu pedagogu darba novērtējumu! Citējot vecākus, skolotāji ir tie cilvēki no kuriem ir atkarīga mūsu valsts nākotne.