Aktuāla informācija cūku turētājiem, kuri nobarojamās cūkas tur paštēriņam un to skaits saimniecībā nepārsniedz 10

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” http://likumi.lv/doc.php?id=259877 un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas cūku audzētāju asociācijas izstrādātajām vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un audzē mājas cūkas pašpatēriņam un kuru novietnēs nobarojamo cūku skaits nepārsniedz 10, jāievēro sekojoši biodrošības pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos savā saimniecībā.
—–

– cūkas nedrīkst turēt āra aplokos; ir jānovērš to kontaktu ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;
– pie ieejas kūtī vai novietnē jābūt novietotiem dezinfekcijas paklājiem;
– cūku novietnē vai cūku kūtī drīkst iet tikai cūku īpašnieks vai persona, kura kopj cūkas;
– personai, kura veic dzīvnieku kopšanu, jābūt maiņas apģērbam – atsevišķām drēbēm, kuras uzvelk pirms iešanas kūtī un kuras pēc dzīvnieku kopšanas tiek
pārvilktas;
– cūkām aizliegts izbarot ēdināšanas uzņēmuma atlikumus, kā arī pārtikas atkritumus, kas satur meža vai mājas cūku gaļu un to subproduktus.

Lai pasargātu savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazinātu infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā jāievēro sekojošais:
– neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos pļauto zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai ir iespējams, ka lauku, no kura pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža cūkas;
– pakaišiem lietot materiālu, kas nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cūkām;
– cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot par to veterinārārstu! PVD aicina sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

Dzīvnieku īpašniekam, lai pasargātu savus dzīvniekus no iespējamām saslimšanām, novietne jāuztur tīra un nepieciešamības gadījumā jāveic novietnes dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija. Mājas cūku turētājs iegādājas un nodrošina nepieciešamos līdzekļus minēto pasākumu veikšanai.
Par biodrošības pasākumu ieviešanu atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, par to nodrošināšanu pārbaudes laikā pārliecināsies Pārtikas un veterināro dienesta (PVD) inspektori.
PVD atgādina mājas cūku turētājiem, ka dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē! Dzīvnieku saslimšanas gadījumā tas
atvieglos slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu!