Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

 

PROJEKTS Nr.LLB-2-264

„Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā”
Projekta saīsinātais nosaukums: „Cross-Border Patient”

Plānotais projekta īstenošanas laiks:
2013.gada 11.novembris – 2014.gada 11.novembris (12 mēneši).

PROJEKTA PARTNERĪBA:
Subsīdijas saņēmējs: Daugavpils novada dome, Latvija
Partneris Nr 2: Braslavas centrālā rajona slimnīca, Baltkrievija
Projekta asiciētais partneris: Latvijas Republikas Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa

MĒRĶI:

Projekta virsmērķis:
Nodrošināt apstākļus pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas zonā, kā arī sadarbību starp šo pakalpojumu sniedzējinstitūcijām.

Apakšmērķis:
Veicināt pacientu pārrobežu mobilitāti, piemērojot Daugavpils novada un Braslavas centrālās rajona slimnīcas primāro medicīnisko pakalpojumu infrastruktūru personām ar kustības traucējumiem un attīstot uz IT tehnoloģijām balstīto sadarbības tīklu.

AKTIVITĀTES:

WP I Projekta vadība/koordinēšana
Projekta vadība, koordinēšana un komunikācijas nodrošināšana.

WP 2 Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu pielāgošana nacionālajiem standartiem un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas iespējām
Pielāgot primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu Daugavpils novadā un Braslavas rajonā pielāgošana nacionālajiem standartiem un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas iespējām.

WP 3 Kopējā primārās veselības aprūpes sadarbības tīkla attīstība
Izveidot kopējo uz IT tehnoloģijām balstītu primārās veselības aprūpes sadarbības tīklu starp primārās veselības aprūpes medicīnas personālu vietu Daugavpils novadā un Braslavas rajonā.

12 primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas – 11 Latvijā (Daugavpils novadā) un 1 Baltkrievijā (Braslavā) tiks pielāgotas nacionālajiem standartiem, nodrošinātas ar atbilstošu aprīkojumu un apvienotas sadarbības tīklā.

PROJEKTA BUDŽETS:

682 713,00 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums (90%) – 614 441,70 EUR, Daugavpils novada domes līdzfinansējums – 43 701,00 EUR un Braslavas centrālā rajona slimnīcas – 24 570,30 EUR

Kontaktpersona : Guna Smelcere, tālr. +371 654 76882, guna.smelcere@dnd.