Ar ziedu smaržām Naujenes pamatskolā aizvadīts 9. klases izlaidums

Izver sapni caur saules staru – garu, garu

Un saki pats sev  – visu varu!

Met savu sapni ugunī – topi tās liesmā par dziesmu!

Un saki pats sev  tālu iešu!

Tikai neļauj sapnim sasalt – sapnim skanīgam, baltam.

Bez sapņa nav spēka dzīvot,

Un cilvēks bez ceļa var nosalt.

/G.Micāne/

Klāt vasaras saulgrieži klāt. Līdz ar saulgriežiem nāk arī pārdomu laiks 9. klases skolēniem, kuri kā tādi raibi tauriņi stāv dzīves krustcelēs un izvēlas sev īsto dzīves ceļu. Ir patīkams satraukums, kas liecina – skolās ir izlaidumi!

  1. jūnijā mākoņi virs Naujenes pamatskolas bija tik balti, pīpenes tik smaidīgas, bet pujenes tik sarkanas, jo atkal pienāca brīdis klāt, tāds savādāks – skolas izlaidums. Tas ir veiksmes brīdis, uz kuru Naujenes pamatskolas 14 skolēni gāja deviņus gadus.
  2. klase – tās ir krustceles. Absolventiem priekšā ir ceļš, katram savs, kādam – kluss lauku celiņš, kādam – asfaltēts lielceļš, cits aizies pa ziedošu taku. Dažs droši spers soli pāri skolas slieksnim un turpinās izglītību tehnikumā, cits uzsāks mācības 10. klasē. Bet tas jau būs cits stāsts, cita klase, cita veiksme.

Pirms deviņiem gadiem skolas gaitas uzsāka mazi zēni un mazas meitenītes. Izlaidumā šie nu jau lielie zēni un lielās meitenes nebija nobijušies, viņi izskatījās pārliecināti, lepni par paveikto, jo ir iegūts pirmais nopietnais dokuments par pamatizglītību.

Svētku brīdī kopā ar absolventiem bija viņu radi, draugi un skolasbiedri.. Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica direktors  Pāvels BROVKINS, novēlot atrast pareizo virzienu, kurā doties, nebaidīties no augstiem mērķiem un nebīties pieļaut kļūdas, jo dažreiz labāk ir mācīties no savām kļūdām.

Katrs skolas absolvents saņēma ne tikai atestātu, bet arī skolas Pateicības par labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusskolas pasākumos, piedalīšanos olimpiādēs un sporta aktivitātēs. Direktors izlaidumā ar īpašu lepnumu un prieku pateicās skolēniem, kuru ieguldītais mācību darbs un panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs ļāvuši skolas vārdam izskanēt ne tikai Augšdaugavas novadā, bet arī visā Latvijā.

Par iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību Pateicības tika pasniegtas arī skolēnu vecākiem.

Ar sirsnīgiem ceļavārdiem savus audzēkņus lielajā dzīvē pavadīja klases audzinātāja Inese LOCIKA un pirmā skolotāja Aiva LINDE, uzsverot skolas gados piedzīvoto draudzību un mīlestību, un novēlēja arī turpmākajā dzīves ceļā sastapt daudz labu, atsaucīgu cilvēku. Klases audzinātāja pateicās saviem audzēkņiem par kopīgi piedzīvoto un pārdzīvoto, vecākiem – par morālu atbalstu ikdienā.

Absolventu vecāki veltīja izjustus vārdus skolotājiem un laimes vēlējumus saviem lolojumiem.

Savā atvadu sveicienā absolventi visus klātesošos priecēja ar dziesmas video ierakstu un teica lielu paldies visiem, kuri bija līdzās deviņus skolas gadus –  skolotājiem, kas spējuši iemācīt ne tikai mācību vielu, bet arī daudz un dažādu dzīves gudrību, vecākiem, kas vienmēr ir blakus, atbalsta, palīdz un uzticas,  tehniskajiem darbiniekiem, kas rūpējās, lai skolas vide ir droša un sakopta. Mīļi sveicieni izskanēja klases audzinātājai I.Locikai un pirmajai  skolotājai A.Lindei.

 

Visus klātesošos izlaidumā priecēja skolas vokālā ansambļa „Ķipariņi” muzikālie sveicieni.

Ziedi kādu laiku būs vāzēs un novītīs, bet skolas gados gūtais nepazudīs nekad. Vienmēr ir mazliet smeldzīga sajūta, kad absolventi aiziet no skolas, bet skolotāji vienmēr tic, ka skolā iegūtās zināšanas kalpos par lielisku atspērienu, lai nokļūtu nākamajā pakāpienā.

Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas piepilda absolventu dvēseles, dodot spēku jaunam ceļa sākumam!

FOTOGALERIJA