Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

Saskaņa ar likumu, nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā. 

Tuvojas 15. novembris, līdz ar to Naujenes pagasta pārvalde aicina nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

—–Nomaksāt NĪN iespējams Naujenes pagasta pārvaldes kasē Naujenes pagasta pārvaldes kasē otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, pirmdienās no 8.00 līdz 18.00, piektdienās no 8.00 līdz 15.30 vai pārskaitīt norēķinu kontā:

Naujenes pagasta pārvalde reģ. Nr. 90000073501

Valsts kase, LV93TREL9800200447410 vai

SWEDBANK, LV96HABA0551028137019

Veicot maksājumus, lūdzam noradīt īpašuma kadastra numuru un maksāšanas paziņojumā norādītos personas konta numurus.

Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus varam ietaupīt, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi.

Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties pie Naujenes pagasta pārvaldes nodokļu administratores Aļonas Annišinecas, tālr. 65476854, e-pasts: nodokli@naujene.lv.