Bāriņtiesa

NAUJENES BĀRIŅTIESA
Adrese: Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Naujene, Skolas iela 6, LV-5462
Tālr./fakss: +371 654 76856
E-pasts:barintiesa@naujene.lv

Darba laiks:
Pirmdienās no 8:30- 12:30 13:00-18:00
Otrdienās no 8:30-12:30 13:00- 17:00
Trešdienās no 8:30-12:30 13:00-17:00
Ceturtdienās no 8:30-12:30 13:00- 17:00
Piektdienās no 8:30-12:30 13:00-15.30
Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00

Priekšsēdētāja:
Tatjana Filatova
Tālr. 65476848

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās no 9:00- 12:30 13:00-18:00
Trešdienās no 9:00-12:30 13:00-17:00
Bāriņtiesas locekles:
Inese Locika, Oksana Ročenko, Ilze Jonāne

Sekretāre:
Inga Marcinkeviča
Tālr. 65476856; Fakss 65476857

Bāriņtiesas pakalpojumi:
Darījuma akta projekta sastādīšana un apliecināšana (dāvinājuma, pirkuma līgumi līdz 8500 eiro);
Pilnvaras (par nepilngadīga robežu šķērsošanu vai interešu pārstāvēšanu, par tiesībām rīkoties parakstītāja vārdā);
Nostiprinājuma lūguma sastādīšana un apliecināšana;
Paraksta, noraksta vai kopijas apliecināšana;
Testamenta sastādīšana , atsaukšana un pieņemšana glabāšanā;
Mantojuma saraksta sastādīšana.

Dokumentu sarakts aizbildņa iecelšanai:
Aizbildņa kandidāta motivēts pieteikums;
Izziņa par ģimenes sastāvu un apdzīvojamo platību;
Laulātā piekrišana;
Medicīniskais slēdziens par aizbildņa kandidāta veselības stāvokli;
Laulības apliecības noraksts;
Bērna dzimšanas apliecības noraksts;
Izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu;
Izziņa no darba vietas par algas lielumu;
Izziņa par pensijas lielumu;
Dokumenti par vecākiem;
Spriedums par aizgādības atņemšanu;
Lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu;
Miršanas apliecības noraksts;
Izziņa par nepieciešamību ilgstoši ārstēties dokumenti par ilgstošu komandējumu vai citu attaisnojošu prombūtni;
Izziņa no policijas par pazudušas personas meklēšanu;
Izraksts no tiesas sprieduma par atrašanos apcietinājumā;
Izraksts no Latvijas adrešu biroja, ja nav pieraksta Latvijā;
Medicīniskais slēdziens par bērna veselību;
Mantas apraksta akts;
Dzīves apstākļu apsekošanas akts.

Dokumentu saraksts aizgādņa iecelšanai:
Pieteikums;
Tiesas sprieduma noraksts;
Dzīvesvietas izziņa;
Mantas saraksts;
Aizgādņa laulātā piekrišana;
Sociālās apdrošināšanas pārvaldes izziņa;
Medicīniskais slēdziens par aizgādņa veselības stāvokļi(ja nav ģimenes loceklis);
Dzīves un materiālo apstākļu apsekošanas akts.

Dokumenti strīdos par saskarsmes tiesībām ar bērniem , šķirot vecāku laulību(pēc tiesas pieprasījuma)
Sarunas protokoli ar bērna vecākiem;
Sarunas protokoli ar bērnu, viņa viedokļa noskaidrošana;
Sarunas protokoli ar kaimiņiem , radiem;
Dzīves apstākļu pārbaudes akti abām strīda pusēm;
Ziņas ar ienākumiem;
Ziņojumi , vērojumi, informācija no medicīnas iestādēm, policijas, izglītības iestādēm, sociālā dienesta darbiniekiem, psihologa un citiem speciālistiem;
Bāriņtiesas atzinums.

Nepieciešamie dokumenti lēmuma saņemšanai bērna mantisko jautājumu kārtošanā:
Bērna vecāku vai aizbildņa iesniegums, piekrišana;
Bērna viedoklis;
Bērna dzimšanas apliecības kopija;
Mantas piederības apliecinošie dokumenti.

Nepieciešamie dokumenti adopcijai:
Iesniegums bāriņtiesai;
Pieteikums tiesai;
Adoptējamā dzimšanas apliecības noraksts;
Dokumenti par bērna veselību;
Dokumenti par vecākiem(spriedums, miršanas apliecības noraksts, piekrišana);
Laulības apliecības kopija;
Šķirtā bioloģiskā vecāka apliecināta piekrišana;
Izziņa par nodrošinājumu ar apdzīvotu platību;
Ārsta izziņa par adoptējama veselību;
Dzīves apstākļu apsekošanas akts;
Izziņa par adoptētāja ģimenes ienākumiem;
Dzīves apraksts;
Dokumenti , kas apliecina laulības šķiršanu;
Informācija no soda reģistra;
Adoptējama bērna piekrišana(rakstiska pēc 12.g.);
Bāriņtiesas atzinums par adoptētājiem;
Bāriņtiesas atzinums par adopciju bērnu interesēs.

Personas datu apstrādes Pārzinis: Daugavpils novada pašvaldība, (Naujenes Bāriņtiesa, reģistrācijas Nr. 40900022166, Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pagasts,  Daugavpils novads, LV 5462, tālr. 65476856, e-pasts: barintiesa@naujene.lv)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika: šeit

Pārskats par Naujenes bāriņtiesas darbu 2013. gadā
Pārskats par Naujenes bāriņtiesas darbu 2012. gadā
Pārskats par Naujenes bāriņtiesas darbu 2011. gadā
Pārskats par Naujenes bāriņtiesas darbu 2010. gadā
Pārskats par Naujenes bāriņtiesas darbu 2008. gadā
Pārskats par Naujenes pagasttiesas darbu 2007. gadā
Pārskats par Naujenes pagasttiesas darbu 2006. gadā