Dzīvokļa izsole

Izsoles objekta adrese: Meža iela 4-93, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta platība: 36,0 m2

Nekustama īpašuma novērtējuma summa sastāda EUR 1200,00. (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi). Pārdodamā objekta cenas paaugstinājuma ”solis” izsoles gaitā – 70,00 euro (septiņdesmit  euro 00 centi). Izsoles cena nav aplikta ar PVN likmi. Izsole notiks 2016. gada 13. septembrī plkst. 9:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli).

Izsoles dalībnieki uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties  līdz 2016. gada 9.septembra  plkst. 15.00 Daugavpils novada domē,  12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas iela 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu 14,00 euro (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti  euro 00 centi) – 120,00 euro ( viens simts divdesmit  euro 00 centi). Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Daugavpils novada domes, reģistrācijas Nr. 90009117568, norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods TRELLV22.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļā, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā, Daugavpils novada pašvaldības mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, tālruņi uzziņām: Daugavpils novada domē – 65476827, 29412676, e-pasts:  kornelija.gailite@dnd.lv,  Naujenes pagasta pārvaldē – 654 76840, 29322587.