Dzīvokļa Vecpils ielā 5, Naujenē izsole

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu:

20. aprīlī plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr. 14, Vecpils iela 5, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4474 900 1875 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 595/12019 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās ar kadastra apzīmējumu 4474 003 0169 001, palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 4474 003 0170 002, 4474 003 0170 003, 4474 003 0170 004, 4474 003 0170 005, 4474 003 0170 006, 4474 003 0170 007 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4474 003 0170.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3 500.00.

Izsoles noteikumi ir pieejami šeit