Pagasta funkcijas

Naujenes pagasta pārvalde nodrošina Pašvaldības autonomo funkciju izpildes organizāciju Naujenes pagastā.

Naujenes pagasta pārvalde veic šādas funkcijas:

 1. sekmē informācijas pieejamību pagasta iedzīvotājiem par Daugavpils novada domes darbu un pieņemtajiem lēmumiem;
 2. nodrošina iesniegumu pieņemšanu un organizē iesniegumu izskatīšanu;
 3. gādā par nodokļu un nodevu iekasēšanu;
 4. gādā par Naujenes pagasta pārvaldes valdījumā nodotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

Nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildes organizāciju, Naujenes pagasta pārvalde veic šādus uzdevumus:

 1. sniedz informāciju par Naujenes pagasta pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;
 2. organizē Naujenes pagasta pārvaldes valdījumā nodotā nekustamā īpašuma, t.sk., pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu uzturēšana) un dzīvojamā fonda apsaimniekošanu;
 3. izsniedz Pašvaldības kompetencē esošās izziņas;
 4. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, maksu par dzīvojamo telpu īri;
 5. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un nodrošina atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
 6. nodrošina pieejamību informācijai par Daugavpils novada domes pieņemtajiem lēmumiem;
 7. reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
 8. veic centralizētu grāmatvedības uzskaiti, nodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības ievērošanu, datortehnikas un informācijas sistēmu apkalpošanu šādām domes iestādēm:
 9. Naujenes pamatskola;
 10. Lāču pamatskola;
 11. Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”;
 12. Naujenes Mūzikas un mākslas skola;
 13. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs;
 14. Naujenes bāriņtiesa;
 15. veic Naujenes pagasta administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
 16. organizē skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu pārvadājumus.

Naujenes pagasta pārvalde realizē Daugavpils novada domes noteikto politiku:

 1. iedzīvotāju izglītības jomā,
 2. kultūras jomā,
 3. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā,
 4. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā,
 5. sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā,
 6. aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jomā,
 7. sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
 8. rūpējoties par bezdarba samazināšanu,
 9. attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu,
 10. attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu.