Kūlas dedzināšana ir stingri aizliegta!

 

Kūlas dedzināšana ir aizliegta. Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību. Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeg lauki, nodeg ēkas un cieš vai pat iet bojā cilvēki. Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu ligzdas. Kūlas dedzināšana samazina sugu daudzveidību un tā vienkāršojas. Kūlas ugunsgrēki var būt tikai tajās vietās, kur nav sakopts, rudenī nopļauta zāle. Kūlas dedzināšana – tas nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina par Latvijas Republikas Minustru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 82 “Ugundzēsības noteikumi” prasību ieverošanu. Jā tiek konstatēts šo noteikumu pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība. Ugunsdrošības noteikumu 3. punktā noteikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugusngrēka izcelšanos vai darbības, kas var pie tā novest. Savukārt 20. punkts nosaka, ka objekta teritoriju sistmātiski attīra no degspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 metru platu joslu attīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. Noteikumu 21. pants nosaka, ka zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. pantu, par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kālas veidošanos – uzliek naudas sodu fiziskajām personām – no 140 – 700 euro, bet juridiskajām personām – no 700 – 2200 euro. Ši kodeksa 179. pants nosaka, ka par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajā personām – no 30 līdz 280 euro, juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 euro.

VUGD arī informē Lauku atbalsta dienestu par kūlas dedzināšanas vietām. Šo zemju īpašniekiem par lauku nesakopšanu un kūlas degšanu tiks samazinātas subsīdijas izmaksas.

Vairāk informācijas: www.vugd.gov.lv; www.likumi.lv.

Foto: no internetresursiem