Naujenes kultūras centrs

c71aa8226c9878e840d3ec0c3a48bea7cb533862647b3369f8pimgpsh_fullsize_distr

NAUJENES KULTŪRAS CENTRS
Adrese: Muzeja iela 6, Lociku ciems,
Tālrunis: +371 654-74268,
E-pasts: naujene_kc@inbox.lv; kultura@naujene.lv.
Vadītāja – Olga Kuzmina

Vadītājas pieņemšanas laiks:
ceturtdien 8.00-10.00
Pasākumu organizatores pieņemšanas laiks:
piektdien 9.00-11.00

Informāciju par kultūras norisēm Naujenes pagastā var atrast: www.facebook.com/NAUJENESKC

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, (Naujenes kultūras  centrs, reģistrācijas Nr. 90000073501, Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pagasts,  Augšdaugavas novads, LV 5462, tālr. 65474268, e-pasts: naujene_kc@inbox.lv)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika: šeit

LATVIJAS KULTŪRAS DATU PORTĀLS

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI

PAKALPOJUMI

Naujenes kultūras centrs – Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas rūpējas par kultūru, stiprina integrāciju starp kultūru un izglītību, sekmē tradicionālās kultūras saglabāšanu un attīsta tautas jaunradi.
Tā ir Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldes pakļautībā esoša struktūrvienība, kuras funkcionālo pārraudzību veic Daugavpils novada domes Kultūras pārvalde.
Līdz 1999. gadam Naujenes pagasta teritorijā darbojās 4 tautas nami lielākajos pagasta ciemos: Naujenē, Kraujā, Vecstropos un Locikos. 1999. gada maijā tika veikta kultūras iestāžu reorganizācija, kuras rezultātā uz Lociku tautas nama bāzes tika izveidots Naujenes kultūras centrs.

Misija:
Uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību, līdzsvarotību, izcilību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā un indivīda attīstībā, sekmēt pieejamību kultūras vērtībām visiem Naujenes pagasta pārvaldes iedzīvotājiem, saglabājot savdabīgās kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un jaunrades potenciālu.

Funkcija:
Īstenot valsts kultūrpolitikas virzienus pagastā, uzturēt latviešu kultūras tradīcijas un sekmēt cittautu kultūras attīstību, veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un tā izmantošanu, koordinēt pagasta kultūras, izglītības iestāžu un sabiedrisko organizāciju darbu kopīgu kultūras mērķu sasniegšanā.

Balstoties uz NKC funkciju, tiek izvirzīti sekojošie uzdevumi:
– Veidot NKC kā laikmetīgu, daudzfunkcionālu kultūras, sabiedriskās dzīves centru.
– Saglabāt un popularizēt latviešu un latgaliešu, arī cittautu kultūrvides, vērtības un tradīcijas.
– Organizēt un nodrošināt NKC amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību un to pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, iesaistīt amatiermākslas kolektīvus vietējās, reģionālās, valsts un
starptautiskās kultūras norisēs, rūpēties par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi.
– Organizēt iedzīvotāju brīvo laiku,veikt plašu, vispusīgu Naujenes pagasta iedzīvotāju interešu un mūžizglītojošu darbību.
– Saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu, t.sk. folkloru, tautas mutvārdu daiļradi, amatniecības tradīcijas.
– Rīkot valsts svētku un tradicionālo svētku sarīkojumus, koncertus, konkursus, teatralizētus uzvedumus, tematiskos vakarus, izstādes un izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem, atbilstoši pagasta pārvaldes apstiprinātam gada plānam.

Naujenes kultūras centra 2018. gada darbības pārskats

Naujenes kultūras centra 2017. gada darbības pārskats

Naujenes kultūras centra 2016. gada darbības pārskats

Naujenes kultūras centra 2015. gada darbības pārskats

Naujenes kultūras centra 2014. gada darbības pārskats

Naujenes Kultūras centra 2013. gada darbības pārskats
Naujenes Kultūras centra 2012. gada darbības pārskats
Naujenes Kultūras centra 2011. gada darbības pārskats
Naujenes kultūras centra 2010.gada darbības pārskats
Naujenes kultūras centra 2009.gada darbības pārskats
Naujenes kultūras centra 2008.gada darbības pārskats

Kultūra ir mūsu dzīves līmeņa un dzīvotspējas spogulis. Nav kultūras – nav tautas