Mainās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība Naujenes pagasta teritorijā

Pamatojoties uz iepirkuma „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils novada Naujenes pagasta teritorijā” rezultātiem SIA „EKO LATGALE” tika piešķirtas tiesības apsaimniekot sadzīves atkritumus Naujenes pagasta administratīvajā teritorijā ar sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu EUR 10.10 par 1 m3 (bez PVN).

Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem Naujenes pagasta iedzīvotājiem tiks piedāvāta pavisam jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, uzskaites un maksas par atkritumu apsaimniekošanu aprēķināšanas sistēma, t.i. par pamatu tiks ņemts faktiski saražotais atkritumu daudzums.

Jaunā kārtība paredz, ka fiziskas personas (gan privātmāju iedzīvotāji, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotaji) maksās par faktiski no sava īpašuma izvesto atkritumu daudzumu.

Privātmāju iedzīvotājiem un juridiskām personām tiks piedāvāta iespēja iegadāties vai nu atkritumu konteinerus, vai arī marķētus maisus ar SIA „EKO LATGALE” logotipu. Tas nozīmē, ka turpmāk atkritumi no privātmājām un no juridisko personu teritorijām tiks savākti tikai no konteineriem vai tikai marķētos maisos.

Atkritumu apsaimniekotājs informē, ka privātmāju iedzīvotājiem aizliegts mest atkritumus konteineros, kurus izmanto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Informējam, ka no 01.10.2017. tiks noņemti visi kopējā lietošanas konteineri privātsektorā.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maksās par faktiski izvesto atkritumu daudzumu no kopējā lietošanā uzstādītajiem konteineriem. Maksa tiek aprēķināta pēc šādas formulas: EUR/iedz.mēn = A : Isk x M, kur:

A – no iedzīvotāju konteineru novietnēm izvesto sadzīves atkritumu apjoms m3;

Isk – deklareto iedzīvotāju skaits dzīvokļos;

M – apstiprinātais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

Atkritumu apsaimniekotājs EKO LATGALE informē, ka Naujenes pagasta teritorijā visiem iedzīvotājiem (gan privātmāju iedzīvotājiem, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem) un juridiskām personām tiks nodrošināta iespēja šķirot atkritumu, t.i. tiks uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri (plastmasa, papīrs, stikls).

– Kraujas ciemā: pie daudzdzīvokļu mājas Daugavas ielā 26 un Meža ielā 4 un 6;

– Vecstropu ciems: pie daudzdzīvokļu mājas 18.Novembra ielā 394, 418 un 387;

– Lociku ciems: pie daudzdzīvokļu mājas Vienības ielā 10;

– Naujenē: pie daudzdzīvokļu mājas Vecpils ielā 8.

Uzstādot konteinerus, visi pagasta  iedzīvotāji un juridiskas personas saņem informāciju par to, kā pareizi šķirot atkritumus: kādiem atkritumiem katrs konteiners paredzēts, ko drīkst un ko nedrīkst mest katrā šķirošanas konteinerā.

Šķiroto atkritumu konteineru tukšošana ir bez maksas.

Pieteikums jaunā līguma noslēgšanai

Pieteikums dauddzīvokļu māju dzīvokļiem

Sīkāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Naujenes pagastā var saņemt SIA „EKO LATGALE” Dunduru ielā 13a, Daugavpilī vai pa tālr.65438392, 26800650, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@ekolatgale.lvs