Naujenes ciemā notiek ielu pārbūves darbi

Pašlaik Naujenes pagasta Naujenes ciemā notiek Dzelzceļa un Vecpils ielu pārbūve. Dzelzceļa un Vecpils ielas pārbūvei Naujenes ciemā tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē un piešķirts pašvaldības līdzfinansējums no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda. Ielas segums nepilna kilometra garumā ir būvēts vairāk nekā pirms 40 gadiem un netika atjaunots. Projekta ietvaros paredzēta brauktuvju, stāvvietu un nobrauktuvju, gājēju ietvju un apgaismojuma tīklu pārbūve. Iela ir nepieciešama iedzīvotāju nokļūšanai līdz dzīvojamām mājām un individuālajām saimniecībām, piekļuvei līdz uzņēmuma “Naujenes pakalpojumu serviss”  ūdens attīrīšanas iekārtai, ūdens ņemšanas vietai un ciema katlu mājai. Dzelzceļa ielas posms ir vienīgais piebraucamais ceļš līdz zemnieku saimniecībai “Aizsili”. Projekta īstenošanas termiņš ir 2021. gada 30. jūnijs. Pārbūves darbus izpilda ceļu būvniecības firma SIA “DSM Meistari”, reg. Nr. LV41503068400.

Šogad 12. maijā Ministru kabinets izdevis noteikumus Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, saskaņā ar kuriem pašvaldības konkursa kārtībā var pieteikties aizdevumiem dažādu projektu īstenošanai, tostarp transporta infrastruktūras atjaunošanai. MK ir apstiprinājis vairākus novada pašvaldības iesniegtos projektus, kuru īstenošana jau iepriekš bija iekļauta Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānā 2020-2022.gadam.

Fotogalerija