Naujenes pamatskolā mācās visi

Jaunas zināšanas un prasmes gūst ne tikai Naujenes pamatskolas skolēni, bet arī skolotāji, kuriem rudens brīvdienās bija iespēja apmeklēt dažādus profesionālās pilnveides kursus. Turklāt brīvdienas vienmēr ir laiks, kad pedagogi arī domā, vērtē, analizē savu darbu. Tas ir laiks, kad varam paraudzīties uz skolas ikdienu it kā no malas, lai gūtu iedvesmu izmēģināt ko jaunu vai atcerētos labi aizmirstu veco. Tā tas bija arī šajās rudens brīvdienās.

Skolas direktors Pāvels BROVKINS apmeklēja profesionālās pilnveides kursus “Izglītības iestādes vide, kas veicina mācīšanos”. Divu dienu laikā iepazina mācīšanās pratības/patstāvīgas mācīšanās pamatelementu apguvi; SL aprakstu un atbalsta materiālu mērķtiecīga veidošana un izmantošana caurviju prasmju attīstīšanai; iespējas starpdisciplināru mācību organizēšanai; pedagogu sadarbības organizēšana skolēnu caurviju prasmju attīstīšanai.

Vēstures un sociālo zinību skolotāja Inga ČALENKO kursus “Ceļā uz lietpratību. Mācību saturs, attīstāmās prasmes un ieradumi sociālajā un pilsoniskajā jomā” . Skolotājai, lai izprastu kompetenču pieejas mācību procesā akcentus un plānošanas īpatnības, izzinātu normatīvos un plānošanas dokumentus sociālajās zinībās, sociālajās zinātnēs un vēsturē, bija iespēja  sadarboties ar projekta “Skola2030” ekspertiem sociālajā un pilsoniskajā jomā. I. Čalenko  nodarbību laikā piedalījās radošajās darbnīcās ar pieredzējušiem kolēģiem, pilnveidoja savas zināšanas un prasmes sociālo zinību un vēstures mācību stundas organizēšanā, metodisko paņēmienu izmantošanā.

Vizuālās mākslas skolotāja Sandra KOKINA izmantoja iespēju apmeklēt PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” organizētos kursus “Radošā domāšana un dizaina process”. Kursu laikā viņa iepazinās un izmēģināja praktiski dažādus radošo domāšanu un iztēli veicinošus paņēmienus, kā arī izprata ideju pārtapšanu par dizaina produktiem.

Savas zināšanas kursos pilnveidoja arī sākumskolas skolotājas Ingrīda BLEIDELE un Alita KOKINA. Viņas apmeklēja biedrības “Apvienība I.K.P.” nodarbības “Mediācijas pamatkurss” un apguva konfliktu risināšanas pamatprasmes to izmantošanai profesionālajā darbībā un ikdienas dzīvē. Mediācijas mācības apmeklēja arī divas mūsu skolas skolnieces – Santa BULE (8.kl.) un Inna IVANOVA (7.kl.).

Savukārt skolas lietvedības sekretāre Aleksandra SEMJONOVA apmeklēja  profesionālās pilnveides kursus “Medijpratības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” un paaugstināja profesionālo kompetenci kritiskās domāšanas un iepazinās ar medijpratības jautājumu integrēšanu mācību un audzināšanas darbā.

Jau daudzus gadus rudens brīvlaikā Daugavpilī notiek dažādu valodu skolotāju metodiskās konferences, kurās vienmēr piedalās arī mūsu skolas skolotāji. Angļu valodas skolotāja Nataša SEMJONOVA piedalījās ikgadējā 19. Latgales angļu valodas un CLIL skolotāju metodiskajā konferencē „CHANGES and CHALLENGES: English Language Teaching and 21st Century Skills” (“Izmaiņas un izaicinājumi: angļu valodas mācīšana un 21.gadsimta prasmes”), bet krievu valodas (svešvaloda) skolotāja Alita KOKINA apmeklēja IV Latgales reģiona skolotāju Valodu simpozijs „Valodas loma kompetenču izglītībā”, kurš apvienoja divus lielus pasākumus: 14. Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko konferenci un 19. Latgales krievu valodas (mazākumtautību un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodisko konferenci. Skolotāja A.Kokina simpozijā dalījās arī savā pieredzē.

Apmeklējot profesionālās pilnveides kursus, mūsu skolas skolotāji ne tikai apguva jaunas mācību metodes, bet guva iedvesmu izmēģināt kaut ko jaunu. Mācību kursos gūtās atziņas palīdzēs arī dažādu mācību metožu izvēlē un pielietošanā.