Naujenes pamatskola palaidusi dzīvē savus ”putnēnus”


Pār mūsu zemīti iet mainīgā, neizprotamā Latvijas vasara… Nu jau jūnijs steidz smaržot Jāņuzāļu vainagos un izskanēt skolu izlaidumu valšos. Skolas izlaidums – viens no skaistākajiem mirkļiem cilvēka dzīvē. Šķiet, ka visi ceļi vaļā un pasaule sauc un aicina. Izlaidums – viena pasakaina vasaras diena, kad visapkārt ir ziedi, dāvanas, galantos uzvalkos tērpti puiši un meitenes, kuras balles kleitās var justies kā princeses!  Skolotāji, skolasbiedri, mīļie vecāki, radi un draugi. Un atziņa, ka skola visiem nozīmē daudz vairāk, nekā kādreiz tika domāts.—–

Katru rudeni jaunas cerības, gaišas domas un tomēr nedroši soļi nes pretī skolai, un katru pavasari ar pēdējā zvana un izlaiduma mūzikas skaņām 9. klases skolēni dodas dzīvē, lai meklētu savu Sapņu zemi, ietu pretī savam aicinājumam un izdarītu savu izvēli.

10. jūnijā Naujenes pamatskolā tika svinēti lielākie ikgadējie skolas svētki – 9. klases izlaidums, kad skolas absolventi, saņēmuši apliecības par pamatizglītības iegūšanu, dodas meklēt savu Sapņu zemi un startēt sev izvēlētajos dzīves virzienos.

Šogad skolu absolvēja 11 skolotājas Natašas SEMJONOVAS audzinātās klases skolēni.  Sveikt absolventus viņiem tik nozīmīgajā dienā bija ieradušies ģimenes locekļi, draugi, skolasbiedri un viesi. Izlaidumā skolas direktors Pāvels BROVKINS aicināja absolventus rast atbildes uz jautājumiem, vai  par cilvēka izglītības līmeni liecina tikai skolas beigšanas dokuments vai arī viņa spējas būt pieklājīgam attiecībās ar līdzcilvēkiem, atcerēties un cienīt savu skolu, pedagogus un vietu, no kurienes viņi nākuši, aicināja atrast savu Sa        pņu zemi tepat Latvijā, nevis doties to meklēt uz tālajām zemēm. Veiksmes un izdošanās vēlējumus nākotnei vēlēja Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MIGLĀNE.

Skolas absolventi saņēma ne tikai atestātu, bet arī skolotāju dāvātos ziedus un novēlējumus tālākajam ceļam. Pasākuma laikā tika nolasīti citāti no absolventu domrakstiem par to, kādi, viņuprāt, bijuši skolas gadi.

Absolventi saņēma skolas Pateicības par labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusskolas pasākumos un interešu izglītības pulciņos, piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Par iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību Pateicības tika pasniegtas arī skolēnu vecākiem. Ar sirsnīgiem ceļavārdiem savus audzēkņus lielajā dzīvē pavadīja arī klases audzinātāja Nataša SEMJONOVA. Savā uzrunā viņa secināja, ka laime ir dot citiem to, kas pašam pieder, un sajūta, ka tas kādam ir vajadzīgs, laime ir iepazīt sevi un dzīvot saskaņā ar sevi, novēlēja arī turpmākajā dzīves ceļā sastapt daudz labu, atsaucīgu cilvēku. Klases audzinātāja pateicās saviem audzēkņiem par kopīgi piedzīvoto un pārdzīvoto, vecākiem – par morālu atbalstu ikdienā.   Katram absolventam viņa uzdāvināja veiksmes talismanu – laimes pogu.

Ceļa vārdus izteica arī pirmā klases audzinātāja Valija KAVINSKA un uzdāvināja nozīmīti ar skolas attēlu. Savukārt vecāki pateicās visam skolas kolektīvam un izteica atzinību par skolas ieguldījumu savu bērnu mācību sasniegumos un audzināšanā. Sirsnīga pateicība no vecākiem izskanēja skolas direktoram un audzinātājām Natašai un Valijai.

9. klases skolēni savā atvadu sveicienā vērtēja deviņus pamatskolas gadus, pateicās skolai un skolotājiem par iegūtajām zināšanām un prasmēm, par atsaucību un sapratni, teica paldies saviem vecākiem par rūpēm un atbalstu.

Visus klātesošos izlaidumā priecēja 5. klases skolnieces Santas Bules un skolas vokālā ansambļa muzikālie sveicieni.

Pēc tam tradicionālā fotografēšanās un atvadas. Ziedi ieguls vāzēs un novītīs, bet skolas gados gūtais nepazudīs nekad. Vienmēr ir mazliet smeldzīga sajūta, kad absolventi aiziet no skolas, bet gaišs ir prieks, kad bērni pāraug savus vecākus un skolotājus. Morālu spēku tālākajam ceļam, lai meklētu savu Sapņu zemi, ietu pretī savam aicinājumam un izdarītu savu izvēli viņiem dos arī Naujenes pamatskolas līdzi dotā ceļamaize!

Mēs, skolotāji, saviem absolventiem gribam novēlēt: “Tagad Jūs esiet jaunības ceļā, kas vedīs pret kalnu un arī no tā. Ceļš nebūs gluds kā iela vai taisns kā trotuāra mala. Šajā ceļā līdzi ņemiet ozola spēku un izturību un mazo laimes pogu arī lieciet plaukstā, lai tā liek atcerēties skolu, draugus un skolotājus. Veiksmīgu ceļu tālāk doties!

Vasara zied un reibina ar savām smaržām. Ir Jāņu dienas priekšnojautas… Pasaule ir pilna ar krāsām, smaržām un skaņām. Šogad plašajā pasaulē, aizverot Naujenes pamatskolas durvis, meklēt savu sapņu zemi, meklēt savu vietu plašajā pasaulē devās vienpadsmit “putnēni”…