Noteiktas 2015.gadā neapstrādātās zemes vienības

Saskaņā ar MK 2010. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk tekstā – LIZ) platību un sniedz informāciju par to”, sākot ar 2010.gadu, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā – LAD) bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no LIZ ir apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība tiek apsaimniekota, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana. Atbilstoši noteikumiem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kurās saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju ir vismaz 1,00 ha LIZ.

—–2015. gada novembrī LAD ir iesniedzis  Daugavpils novada domei apkopotu informāciju par Daugavpils novada pašvaldības teritorijā neapstrādātajām zemes vienībām. Saskaņā ar likuma  «Par nekustamā īpašuma nodokli»  3. panta 11. daļu, šo zemju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, līdz ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu par 2016.gadu, saņems arī nekustamā īpašuma nodokļa papildaprēķinu par neapsaimniekotajām platībām 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 2015.gada 1.janvārī.

Ja nodokļu maksātājam ir pamatotas pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātu tad lūdzam iesniegt Daugavpils novada domē vai Naujenes pagasta pārvaldē  iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.

Ar 2015. gada Naujenes pagasta teritorijā neapstrādātajām zemes vienībām varat iepazīties skat. pielikumā. saraksts 

Informāciju sagatavoja Naujenes pagasta pārvaldes

nodokļu administratore A.Annišineca, 65476854