Notiks Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2017”

Konkursa rīkotāji

Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbība ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti.

Konkursa mērķi

 1. Veicināt pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi un attīstību.
 2. Popularizēt Daugavpils novada, Naujenes pagasta kultūrvides aktivitātes un atpazīstamību Latvijā un pasaulē.
 3. Attīstīt mūzikas skolu izglītības kvalitāti, mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus.
 4. Veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

Konkursa norises vieta un laiks

 1. gada 23. – 24. februārī Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, Daugavpils, Latvija.

Konkursa dalībnieki

 1. Konkursa dalībnieki ir mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kas tiek sadalīti instrumentu spēles apakšgrupās (flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonijas spēle, tubas spēle).
 2. Dalībnieki dalās trīs vecuma grupās :
 • I grupa – Mūzikas skolu 1. klašu audzēkņi.
 • II grupa – Mūzikas skolu 2.- 4. klašu audzēkņi.
 • III grupa – Mūzikas skolu 5.- 7. klašu audzēkņi.
  1. Konkursam katra mūzikas skola katrā vecuma grupā un katrā instrumentu spēles apakšgrupā var izvirzīt ne vairāk kā 2 audzēkņus.

 Programmas prasības

 1. Konkursā tiek atskaņoti divi dažāda rakstura (virtuozs un kantilēna) skaņdarbi no galvas.
 2. Programmā var iekļaut izvērstas formas skaņdarbu atsevišķas daļas. Ieteicams ietvert nacionāla komponista skaņdarbu (drīkst būt arī pārlikums).
 3. Skaņdarbu izpildījuma kopējā hronometrāža:
 • I grupa: – līdz 5 minūtēm;
 • II grupa: – līdz 9 minūtēm;
 • III grupa: – līdz 12 minūtēm.
 1. Hronometrāžas pārsniegšanas gadījumā žūrija ir tiesīga dalībnieka sniegumu pārtraukt.
 2. Flautas spēles apakšgrupā konkursa programmu jāatskaņo uz lielās flautas, pikolo flautu var spēlēt tikai I grupā.
 3. Konkursa skaņdarbu notis (vienu eksemplāru: solo partiju ar pavadījumu) dalībnieks nodod

pie reģistrācijas, vai nosūta konkursa rīkotājiem elektroniskā veidā kopā ar aizpildītu pieteikuma formu līdz 2017. gada 15. janvārim.

Vērtēšana

Žūrijas komisiju apstiprina Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors. Žūrijas komisijas lēmums ir galējs un nav apstrīdams.

Konkursa žūrija dalībniekus vērtē atsevišķi pa grupām 25 punktu sistēmā, ņemot vērā šādus kritērijus:

 • skaņas un intonācijas kvalitāte;
 • skaņdarba izpildījuma tehniskā precizitāte;
 • mākslinieciskais izpildījums.

Diplomi un Atzinības raksti tiek piešķirti pēc žūrijas locekļu vērtējuma vidējās balles katrā vecuma grupā un katrā instrumentu spēles apakšgrupā.

 • Pirmās pakāpes diploms – 23 – 25 balles;
 • Otrās pakāpes diploms – 20 – 22.99 balles;
 • Trešās pakāpes diploms – 18 – 19.99 balles;
 • Atzinības raksts par piedalīšanos – 17 – 17.99 balles.

Pēc žūrijas lēmuma Diploms „Grand Prix” tiek piešķirts katrā vecuma grupā.

Žūrijas komisijas locekļi savu audzēkņu uzstāšanos nevērtē.

Žūrijai ir tiesības:

 1. Piešķirt specbalvu par veiksmīgu audzēkņa sniegumu;
 2. Piešķirt Atzinības rakstu koncertmeistaram.

Dalības noteikumi

Dalībnieku pieteikumus (Pielikums Nr.1.) sūtīt uz Naujenes Mūzikas un mākslas skolu elektroniskā veidā līdz 2017. gada 15. janvārim uz e-pastu: naujene_wind@inbox.lv

 Jāiesūta:

Pieteikums.

Rekvizīti rēķina izrakstīšanai.

Rēķinam par dalību konkursā nepieciešamie sekojošie rekvizīti:

Maksātājs, bankas konts, dalībnieku skaits.

Dalības maksu lūdzam ieskaitīt kontā:

Naujenes pagasta pārvalde / NMMS

Reģ. Nr. 90000073501

Valsts kase

Norēķinu konts LV93TREL 9800200447410

Kods TRELLV22

Maksājuma mērķis: Dalība konkursā „Naujene WIND”, dalībnieka vārds, uzvārds.

Skolas adrese: Daugavas iela 29, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5413 Latvija.

Dalības maksa – katram konkursa dalībniekam 20 EUR. Dalības maksa jāsamaksā līdz 2017.gada 06. februārim.

Dalībnieku neierašanās gadījumā, dalības maksa netiek atmaksāta.

Papildus informācija:

 • Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai izglītības iestāde.
 • Konkursa norises un mēģinājumu laiki, kā arī uzstāšanās kārtība tiks paziņoti katram dalībniekam līdz 2017.gada 20. februārim.
 • Ar konkursa rīkotāju atļauju var veikt audio un videoierakstus, par kuriem dalībnieki atlīdzību nesaņem.
 • Dzimšanas datus apliecinošs dokuments jāizsūta ar Pielikumu Nr.1.

Sīkāka informācija par konkursa norisi: direktors Spodris Kačāns 26444898; pūšaminstrumentu spēles skolotājs Ruslans Margevičs 26749424.

Nolikums LVL

Pieteikums LVL

Nolikums RUS

Pieteikums RUS

Nolikums PL

Pieteikums PL

Nolikums ENG

Pieteikums ENG