Par Īpašuma daļas paveikto 2016. gadā

Kā preses konferencē pastāstīja Daugavpils novada domes Īpašuma daļas vadītāja Ilze Raščevska, 2016. gads ir bijis aktīvs. Saskaņā ar Ministru Kabineta rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, tika pabeigta zemes reforma Daugavpils novadā, un tagad, divu gadu laikā, pašvaldībai ir jāizvērtē piederošā un piekrītošā zeme.

Pagājušajā gadā veiksmīgi notikušas 4 nomas tiesību izsoles – 3 nedzīvojamām telpām Višķu pagastā un vienai nedzīvojamai ēkai Ambeļu pagastā. Višķu pagasta trīs nedzīvojamās telpās ir ierīkota veterinārā aptieka, frizētava un kancelejas preču veikals. Tāpat pagājušā gada laikā atsavināta lauksaimniecībā izmantojamā zeme 150 ha platībā un mežs 17,86 ha platībā. Visvairāk lauksaimniecībā izmantojamā zeme atsavināta Višķu, Dubnas, Kalupes un Līksnas pagastā. Zemes tirgus cena svārstās no 900 eiro līdz 1200 eiro par hektāru. Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus statistikas rādītāji norāda, ka 2016. gada otrajā un trešajā ceturksnī vidējā tirgus cena svārstījās no 1135 līdz 1600 eiro par hektāru. Tas nozīmē, ka zeme Daugavpils novadā tiek pārdota par zemāku cenu.

Atskaites periodā līdz galam sakārtots nekustamais īpašums Višķu tehnikumā, kurš tika pārņemts no Izglītības ministrijas – zemes vienības sadalītas un izveidoti jauni nekustamie īpašumi, kuri tagad reģistrēti uz Daugavpils novada pašvaldības vārda. 2016. gada nogalē Daugavpils novada dome ir lēmusi nodot valstij bez atlīdzības nekustamo īpašumu “Sakņu pagrabs”, ko pašvaldība savulaik pārņēmusi no Izglītības ministrijas. No valsts savukārt ir pārņemts dzīvokļu īpašums Naujenes pagastā, ar mērķi sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā pagājušajā gadā nodotas 6 dzīvojamās mājas Kalkūnē, Naujenē un Nīcgalē, kas ir par piecām mājām vairāk nekā pērn. Uz 2017. gada 1. janvāri 111 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda un apsaimnieko pagastu pārvaldes, savukārt 121 māju pārvalda dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas.

2016. gada laikā sarosījušies arī daudzi dzīvokļu īpašnieki, kas izteikuši vēlmi apsaimniekot savas dzīvojamās mājas. Lai saņemtu Daugavpils novada domes līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, šai mājai jābūt pārņemtai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā. Ja tas nav izdarīts, bet iedzīvotāji vēlas saņemt līdzfinansējumu, tad dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu pārvaldīšanā.

2016. gadā neizīrēto dzīvokļu remontdarbos pašvaldība ir ieguldījusi 53 201 eiro. Veicot dzīvokļu remontus, dzīvošanai paredzēto dzīvokļu saraksts ir pieaudzis par 30 dzīvokļiem Tabores, Biķernieku, Naujenes, Skrudalienas un Kalkūnes pagastā.

No pagājušā gada budžeta līdzekļiem tika pārskaitīts līdzfinansējums 87 862 eiro apmērā energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Divām dzīvojamām mājām tika veikta bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa, vienai mājai veikta apkures sistēmas renovācija. Pasākumi veikti Kalkūnes pagasta daudzdzīvokļu mājās, kā arī tika grozīti Saistošie noteikumi par energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā rezultātā tika mainīts līdzfinansējuma apjoms apkures sistēmas renovācijai no 75 %, kā tas bija citus gadus, uz 50 %, bet ne vairāk kā 30 000 eiro apmērā no faktiskajām izmaksām. Saistošajos noteikumos iekļauts arī papildnosacījums, ka uz apkures sistēmas renovāciju turpmāk varēs pretendēt, ja jau ir veikts kāds no energoefektivitātes pasākumiem (jumta seguma maiņa, ārējo vai gala sienu siltināšana).

Kopumā 2016. gada laikā pašvaldība izīrēja 46 dzīvokļus, kas ir par 22 dzīvokļiem vairāk kā 2015. gadā, kā arī tika piešķirti vienreizējie pabalsti lokālās apkures sistēmas remontam 7 personām – 1962 eiro apmērā un divām personām dzīvojamo telpu remontam 1424 eiro apmērā.