Par lauksaimniecības zemes nomu

Likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredz pašvaldībai izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru.

 Naujenes pagasta pārvalde aicina visus zemes nomniekus reģistrēt  lauksaimniecībā izmatojamās zemes nomas līgumus.

Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes nomniekam vai iznomātājam pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, mēneša laikā ir jāiesniedz Naujenes pagasta pārvaldē pie nodokļu administratora vaijānosūta Naujenes pagasta pārvaldei, Skolas ielā 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5462. Elektroniski iesniedzot, jānosūta uz e-pasta adresi nodokli@naujene.lv.Tomēr personām, kuras izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektroniski, ir jānodrošina iesniegto dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma normām.

—–Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme uz lauksaimniecības zemes nomas līguma eksemplāriem par reģistrēšanu Naujenes pagasta Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas vai, tas tiks lauzts, vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē pārvalde.

Naujenes pagasta pārvalde aicina lauksaimniekus reģistrēt lauksaimniecības zemes nomas līgumus!

 Informāciju sagatavoja

Naujenes pagasta pārvaldes

nodokļu administratore A.Annišineca,

tālr. 65476840, nodokli@naujene.lv.