Par mums

Skolas vīzija: Lāču pamatskola ir skola, kurā skolēni iegūst kvalitatīvu pamatizglītību drošā un labestīgā vidē.

Skolas funkcija: nodrošināt skolēniem, kuri mācās skolā, iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, saņemt pamatizglītību neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas.

Skolas mērķi: 1. Mācību un audzināšanas darbā radīt labvēlīgus apstākļus, kas veicinātu skolēnu vispusīgu attīstību.
2. Sekmēt tāda sabiedrības locekļa veidošanos, kurš spēs patstāvīgi risināt dzīves problēmas un integrēties sabiedrībā.

Skola realizē:

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma 21011121 Nr. V-3016
izsniegta
28.10.2010
Nr. 10434

26.01.2017.
līdz
25.01.2023.

2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015621 Nr. V-6528

izsniegta

25.06.2013.

Nr. 10536

17.03.2017.

līdz 25.01.2023.

3. Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011121 Nr. V-5606

izsniegta

08.10.2012.

4. Pamatizglītības programma 21011111 Nr. V-2449
izsniegta
25.05.2020.
  • 2010. gadā skolā notika akreditācija.
  • apstiprināts Lāču pamatskolas Attīstības plāns 2008.-2015. gadam (Naujenes pagasta padomes 2008. gada 10. decembra lēmums Nr. 806)

Skolas karogs

Galvenās idejas autore – direktora vietniece izglītības jomā Gaļina Gedroviča – Juraga, galvenie krāsu salicēji – vizuālās mākslas skolotāja A. Markoviča un 8.b klases skolēns A. Grišāns (izveidoja datora variantu). Skolas karoga pamatā ir 3 krāsas: zaļā – izraisa tīrības, svaiguma un atjaunošanās sajūtas. Tā norāda uz skolas stabilitāti, tā ir dabas krāsa. Zilā krāsa – domu skaidrības krāsa, palīdz koncentrēties, tā ir daļa no mūsu pagasta karoga, kas simbolizē Daugavu. Dzeltenā – interese par pasauli, vairo enerģiju un rada saulainu gaisotni. Saistās ar optimismu. Simbolizē skolas kolektīva radošo izaugsmi.

Skolas himna

DZIESMA PAR SKOLU

Skolotājas Ainas SOLIMAS vārdi,
Komponistes Santas KASPARSONES mūzika

1. Naujenei tik plašas āres
Daudz ir skaistu vietu šeit.
Lāču skolas jumta spāres
Sauc un aicina šurp steigt.
P.: Lāču skolā gaišas klases,
Kabinetos kārtīgi.
Mācāmies mēs dzīves prasmes
Apzinīgi, prātīgi.

2. Skolā tā kā bites stropā
Skolēni tik dūc un san.
Skolotāji ar mums kopā
Māca dzīvot tev un man.
P.:
3. Skolā gudrības var smelties,
Intereses dažādot,
Attīstīties, augt un celties
Dzīves mērķi sasniedzot!
P.: