Par skolu

SKOLAS DARBĪBAS MĒRĶIS:

 • Īstenot izglītojošo darbību, nodrošināt pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
 • Sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi,ģimeni,līdzcilvēkiem, veidot, Latvijas pilsoņa tiesību,pienākumu izpratni;
 • Veidot skolēna prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai

SKOLAS GALVENIE UZDEVUMI:

 • īstenot licencētās un akredidētās izglītības programmas;
 • nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņmeties atbildību;
 • izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
 • racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
 • sadarboties ar skolēnu vecākiem vai aizbildņiem;
 • sadarboties ar Dibinātāju un citu pašvaldību institūcijām un nevalstistakajām organizācijām;
 • savā darbā ievērot humānsima, individuālās pieejas principus.

SKOLA ĪSTENO:

 • Pamatizglītības programmu, kods 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programmu ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811
 • Speciālās pamatizglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611
 • Naujenes pamatskolā 2015./2016.m.g. mācās 114 skolēni, strādā 16 radoši un zinoši pedagogi un 14 tehniskie darbinieki.

 

Digitālais mācību līdzeklis Uzdevumi.lv

 

NAUJENES PAMATSKOLA
2019./2020.m.g.

Naujenes pamatskolas pārskats par 2020. gadu

Naujenes pamatskolas pārskats par 2013. gadā paveikto darbu

Naujenes pamatskolas pārskats par 2012. gadā paveikto darbu
Naujenes pamatskolas pārskats par 2011. gadā paveikto darbu
Naujenes pamatskolas pārskats par 2010. gadā paveikto darbu
Naujenes pamatskolas pārskats par 2009. gadā paveikto darbu
Naujenes pamatskolas pārskats par 2008. gadā paveikto darbu
Naujenes pamatskolas struktūra