Pašvaldības budžetā vislēnāk pildās ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pēc pēdējiem grozījumiem plānoti 22,3 miljoni eiro apmērā, savukārt izdevumi – 25,5 miljoni. Ieņēmumi ir palielinājušies galvenokārt uz mērķdotācijas pedagogu atalgojumam rēķina, bet pārējo izdevumu apjomu pašvaldība palielināja, paredzot to finansēšanu no piešķirtajiem aizņēmumiem Valsts kasē. Aizņēmuma līdzekļi tiek izmantoti dažādām pašvaldības aktivitātēm, proti, lai veiktu remontdarbus izglītības un sociālās aprūpes iestādēs, lai realizētu Lociku ciema ielu un Miera ielas Laucesas pagastā rekonstrukciju, kā arī citām vajadzībām. Budžeta ieņēmumu izpilde uz 2016.gada 30.septembri ir 71%, kas atpaliek no plānotā.

Ļoti labi pildās īpašumu nodoklis (90% no plānotā), kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu un mantas realizācijas un citi nenodokļu ieņēmumi (89%).  “Līdz gada beigām vēl top daži lēmumi par atsavināšanu, tāpēc šajā pozīcijā ir prognozēta laba izpilde”, stāsta Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne.

“Divas lielākās ieņēmumu pozīcijas – iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN) un dotācija no pašvaldības izlīdzināšanas fonda šobrīd nepildās tik labi, cik gribētos. IIN ir saņemts 72% apmērā no plānotā. Tāpat kavējas maksājumi no izlīdzināšanas fonda – šobrīd neesam saņēmuši dotāciju 208 tūkst. eiro apmērā”, tā I.Timšāne. “Tas ietekmē plānotos izdevumus, tāpēc tērējam atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem. Ieplānotie izdevumi ir īstenoti 61% apmērā.”

Lielākās problēmas ir ar ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, galvenokārt komunālajiem pakalpojumiem, to vidējā izpilde ir tikai 54%, dažos pagastos situācija ir vēl dramatiskāka un izpilde ir krietni zemāka. I.Timšāne aicina iedzīvotājus par komunālajiem pakalpojumiem maksāt savlaicīgi un pilnā apmērā, jo tas ietekmē sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Pašvaldība vēlas izteikt pateicību visiem novada iedzīvotājiem, kas savlaicīgi veic maksājumus.