Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana

Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa aicina zemes nomniekus, dzīvokļu īrniekus iesniegt pieprasījumus par Daugavpils novada pašvaldības zemes, dzīvokļu izpirkšanu 2017. gadā.

Kas var pieteikties zemes, ēku un  dzīvokļu izpirkšanai?
Pieteikties var zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas šī ēka (būve) un  ar kuru ir noslēgts zemes nomas līgums;    zemes īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas, kas atrodas uz īpašumā esošās zeme;    persona, kurai likuma noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, piešķirtas zemes nomas pirmtiesības un par ko noteiktā laika periodā  ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums kā arī zemes īpašnieks, kuram īpašumā esošais  zemes gabals pieguļ zemes vienībai, kurai ir noteikts „starpgabala” statuss.

Dzīvokļu īrnieks vai viņu ģimenes locekļi, kuram ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgta notariāta apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvokļa īpašumu un nav īres un komunālo maksājumu parādu, izņemot tos dzīvokļu īrniekus, kuriem dzīvoklis tika  iedalīts kā palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājumu risināšanai un citas personas, kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļā.

Kur var pieteikties?
Atsavināšanas ierosinājumu (iesniegumu) var iesniegt Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļā, Rīgas ielā 2, Daugavpils 12., 19. kabinetā  vai Daugavpils novada pagasta pārvaldēs, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgais nekustamais īpašums. Atsavināšanas ierosinājumu veidlapas atrodamas mūsu mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā pašvaldība pārdod/iznomā – atsavināšana par brīvu cenu.

Kā pašvaldības nekustamais īpašums tiek novērtēts  un kas tiek ņemts vērā?
Pašvaldības nekustamais īpašums tiek novērtēts, pasūtot nekustamā īpašuma novērtēšanu sertificētam vērtētājam, nosakot tirgus vērtību. Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija, atbilstoši sertificēta vērtētāja nekustamā īpašuma tirgus vērtībai, nosaka nosacīto cenu. Parasti nekustamo īpašumu tirgus vērtība tiek noteikta ar salīdzinājumu darījumu metodi, ar šo metodi tiek aprēķināta vērtība, kas raksturo vērtējamo īpašumu salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem īpašumiem, par kuriem ir zināma to tirgus vērtība.

Novērtējot piemēram lauksaimniecības izmantojamo zemi  tiek ņemti vērā dažādi kritēriji:
atrašanās vieta-  piekļūšanas iespējas, atrašanās attiecībā pret galvenajām pilsētas automaģistrālēm,  transporta kustība,  tiek izvērtēta apkārtnes teritorija; inženierkomunikācijas nodrošinājums; labiekārtojums, zemes iestrāde; zemesgabala platība, forma, reljefs, tiek ņemta vērā  zemesgabala konfigurāciju, kas nodrošina objekta efektīvu apsaimniekošanu, zemes gabala apgrūtinājumi , kuri bieži vien samazina objekta pievilcību u.c. Novērtējot dzīvokli tiek ņemts vērā atrašanās vieta, piekļūšanas iespējas, stāvs, tehniskais stāvoklis, labiekārtojums u.c.

Tālrunis uzziņām: 65476827, 654 76739,  29412676

Informāciju sagatavoja:
Kornēlija Gailīte,