Pateicības diena Naujenes pamatskolā

Lai mūsu prāti mācās  domāt pateicības domas,
Tad mazāk vietas paliks rūgtumam.
Lai mūsu lūpas mācās runāt pateicības vārdus,
Būs mazāk jāraud, jākurn, jāsūdzas!

Maijs ir ne tikai aktīvas rosības, bet arī ir ziedu, smaržu un satrauktu siržu laiks. Šis pavasara pēdējais mēnesis pārbauda jauno censoņu un viņu skolotāju veikumu, centību, radošumu un gribu. Tas ir mācību darba rezultātu apkopošanas laiks.

Naujenes pamatskolā par šādu atskaites punktu kļuvuši Pateicības dienas svētki. 31. maijā skolā izskanēja svētki labajiem darbiem, zināšanām, uzcītībai, neatlaidībai, protams, arī dabas dotajam talantam. Pateicības diena ir svētki arī mūsu skolēnu vecākiem, viņu padarītajam darbam, ikdienas rūpēm un bērnu audzināšanai. Šajā dienā vienkopus skolas zālē pulcējās skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Rūpīgā darba rezultāts veidojies no skolēna un skolotāja sadarbības, veicinot talantu izpausmi un radošās personības attīstību

Mācību gada noslēguma pasākumā Pateicības saņēma skolēni, kuri mērķtiecīgi mācās un prot savas zināšanas, prasmes, erudīciju, kombinēt ar prasmi strādāt ar modernajām tehnoloģijām un gūt lieliskus panākumus, piedaloties dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta  sacensībās.  Šajos svētkos vislielāko paldies teicām mūsu skolēniem, kas ir ne vien Naujenes pamatskolas, bet arī mūsu novada mēroga lepnums.

Pateicības dienā atzinīgi vārdi tika izteikti mūsu skolas sportistiem. Priecājamies un lepojamies ar mūsu sportistiem, kas Naujenes pamatskolas un Daugavpils novada vārdam ļāvuši skanēt reģiona un Latvijas mēroga līmenī.

Skola ir tā vieta, kur radoši var izpausties  skolēni un  skolotāji. Skolēni panākumus var gūt gan mācībās, gan interešu izglītībā un ārpusstundu darbā, ja viņiem blakus ir zinošs un profesionāls skolotājs, kurš spēj motivēt mācīties, īpaši arī klašu audzinātājs. Par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm, konkursiem, projektiem, skatēm, kā arī citām aktivitātēm un par vērtīgu pieredzi  atzinības saņēma daudzi pedagogi. Krāšņi pavasara un vasaras ziedi, Pateicības raksts un mīļi apsveikuma vārdi pildīja skolas zāli daudzas jo daudzas reizes. Esam priecīgi par gala rezultātu, jo kopvērtējumā starp Daugavpils pamatskolām mūsu skola ieguva 2.vietu par sasniegumiem interešu izglītības darbā 2017./2018. mācību gadā! Tas ir ļoti labs rezultāts, kas parāda, ka Naujenes pamatskolā strādā skolotāji, kas spēj ieinteresēt un sagatavot skolēnus nopietniem konkursiem, olimpiādēm, skatēm, sacensībām tā, lai viņi mājup dotos ar uzvaru. Te strādā skolotāji, kas motivē un iedvesmo nepadoties, ja pirmajā reizē nepaveicas sasniegt augstākās virsotnes.

Pateicības dienā teicām paldies mūsu vecākiem par viņu ieguldīto darbu bērnu audzināšanā un izglītošanā. Mūsu bērni un vecāki visa mācību gada garumā bija mūsu motivācija un iedvesma. Mūsu skolēnu vecāki ir nozīmīga mūsu skolas daļa. Aktīva vecāku iesaistīšanās skolas darbībā ļauj skolai pilnvērtīgi pastāvēt, pilnveidoties, būt draudzīgai un atvērtai bērna otrajai ģimeni. Paldies vecākiem par atbalstu bērnu audzināšanas un izglītošanas procesā!

Šajā dienā tika nosaukta labākā pamatskolas un sākumskolas klase. Tituls “Labākā klase 2017./2018.m.g” sākumskolas posmā piešķirts 4. klasei (kl.audz. Alita KOKINA), pamatskolas posmā tituls “Labākā klase 2017./2018.m.g” tika piešķirts 8.klasei (kl.audz. Zinaīda PAULIŅA). Audzēkņi tika apbalvoti arī ar dāvanu.

Visaugstākā mūsu skolas nominācija ir „Gada skolēns”, šai nominācijai tiek izvirzīts skolēns, kuram ir ne tikai augstas sekmes mācībās, panākumi olimpiādēs, bet kurš arī ir talantīgs, aktīvs un daudzpusīgs. Par Naujenes pamatskolas „Gada skolēnu” 2017./2018.m.g. otru gadu pēc kārtas Mārtiņš VAIKULS (7.kl.), kurš pie skolas iestādīja savu otro ābeli.  Katru  rītu nu jau piecas skaistules sveicinās mūs ar saviem trauslajiem zariem.

Par jauko noskaņojumu visa pasākuma gaitā rūpējās skolas jaunie dziedātāji, kurus sagatavoja mūzikas skolotāja Līvija KOROĻKOVA.

  1. gada 31. maijs ieies Naujenes pamatskolas vēsturē arī ar to, ka šajā dienā skolas pagalmā topošā Saules pulksteņa pamatos tika iemūrēta tradicionālā laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Pateicības dienas svētki raisa mūsos atziņu – ja bērns labi mācās, dzied, dejo, zīmē vai dara citas skaistas lietas, viņš nekad neizaugs par sliktu cilvēku, tam viņam vienkārši neatliks laika. Savukārt pateicība ir labākais veids, kā radīt pozitīvu atmosfēru, tā nomierina prātus un liek justies mums laimīgākiem, bagātākiem.

Rezumējot gada darbu un atbildot uz jautājumu, kas ir mūsu panākumu atslēga? – tad jāsaka, ka tie esam mēs paši, ar savu attieksmi, iniciatīvu, prasmi mācīties, spēju uzņemties atbildību un sadarboties.

Paldies skolēniem, skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem, skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un vadītājiem  par ieguldīto darbu, pozitīvu attieksmi un sadarbību!

Mēs, skolotāji, priecājamies par mūsu talantīgo, aktīvo, neatlaidīgo, drošo audzēkņu panākumiem, kas savu talantu, zināšanas un vēlmi darboties prata atklāt konkursos, skatēs, olimpiādēs un sporta turnīros. Visi mūsu labie darbi dzīvo tepat – Naujenes pamatskolā, un paveicām mēs tos visi kopā. Lai 2017./2018. mācību gadā iegūtās zināšanas, pieredze, atklājumi un atziņas ir kā lielisks, iedvesmojošs atspēriens  turpmākajam darbam!

Lai silts, vasarīgs un sirsnīgs sveiciens SAVĒJIEM – visiem Naujenes pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem, visiem mūsu skolotājiem. Novēlu saulainu un interesantu vasaru un radiet savas oriģinālās radošās receptes, uzņemiet vitamīnus, baudiet atpūtu un sportojiet!

Paldies par darbu! Uz tikšanos 1. septembrī! Ar skolēnu sasniegumiem ir iespējams iepazīties pielikumā „Sasniegumi”.

SASNIEGUMI

Fotogalerija


Pāvels BROVKINS, Naujenes pamatskolas direktors