Paziņojums Naujenes pagasta teritorijā esošo individuālo māju īpašniekiem un valdītājiem!

Pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu “Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Naujenes pagasta teritorijā nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” ar 2022.gada 1.septembri nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzsāks SIA “AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija), faktiskā adrese Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, tālr.29636728, 29996760, 65449032, 65449033, e-pasts aadso.ligumi@inbox.lv.

Atbilstoši spēkā esošā Atkritumu apsaimniekošanas likuma (18.11.2010.) V nodaļas 16. (2.), (4.) pantam, kā arī  Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 27.janvārī saistošo noteikumu Nr.31 par “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā” prasībām – ikviens nekustamā īpašuma (tajā skaitā vasarnīcu vai vasaras mītņu (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā par laika periodu, kurā uzturas) īpašnieks vai lietotājs (valdītājs, nomnieks, īrnieks, turētājs) ir atbildīgs par savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu no sava nekustamā īpašuma teritorijas, neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatu nodaļā.

Naujenes pagasta iedzīvotājiem līdz 2022.gada 1.septembrim ir pienākums noslēgt līgumus ar SIA “AADSO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu.