Paziņojums par nekustamā īpašuma otro izsoli

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītajā Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē Sergejam Solobajam piederošo nekustamo īpašumu Vienības ielā 1 – 22, Locikos, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  kadastra Nr. 4474 900 0687. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 47 m2 platībā un 47/3493 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr. 4474 001 0547). Piedzinējs: Reinis Lazdups.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 1800,00 EUR, otrās izsoles sākumcena -1350,00 EUR. Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 2.izsolē, līdz 2019.gada 10.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 180,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums – 2019.gada 21.marts pīkst. 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks -2019.gada 23.aprīlis pīkst. 13:00. Talr. uzziņām 64624889, 26111586.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi