Piektie ceļā uz pamatskolas virsotnēm

Septembris ir jaunā mācību gada mēnesis, kurš ievieš pārmaiņas to cilvēku dzīvē, kuri saitīti ar skolu. Viss atkal sākas no jauna. Īpašs tas ir pirmo, devīto klašu skolēniem,  mūsu skolā arī piektajiem.

Tā vien šķiet, ka pavisam nesen skanēja aicinošais 1. klases zvans un mazie ķipari svinīgā pasākumā saņēma savu ceļazīmi uz skolu. Četru gadu laikā mazais bērns apguva jauno – skolēna – lomu, pierada pie tās, un ir jāatzīst, ka sākumskolas laiks pagāja nemanot. Tas aizritēja kopā ar pirmo skolotāju Alitu KOKINU drošībā un paredzamībā. Kopīgais darbs vainagojās ar panākumiem, jo pagājuša mācību gadā klasei tika piešķirts tituls “Labākā klase 2017./2018.m.g” sākumskolas posmā.

Taču dzīves ritmam ir savs plāns – nāk jaunas, vecumposmam raksturīgas vajadzības, arī skolas kārtība piedāvā aizvien jaunus izaicinājumus. Pēc sākumskolas kursa apgūšanas sākās mazliet citādāks periods.

Kas tad mainījās, nokļūstot 5. klasē? Ne tikai jaunas mācību telpas, bet arī klases audzinātājs, kurš katru brīdi nav klāt, nepazīstami mācību priekšmetu skolotāji, mācību priekšmeti un situācijas. Tāpēc pirmās mācību gada dienās 5. klašu skolēni kopā ar audzinātāju izdzīvo adaptāciju.

Adaptācijas laikā skolēns iepazīstas ar skolotājiem, dzīves likumiem, ar jaunās mācību situācijas savdabībām. Skolēniem jāiemācās pieņemt jauno skolēna pozīciju skolā – pamatskolas skolēns, jāiepazīstas ar prasību atšķirībām un kopīgi jācenšas radīt labvēlīgu atmosfēru klases vidē. Jaunās situācijas parasti rada satraukumu. Jo veiksmīgāk skolēns adaptēsies, jo vairāk viņš tieksies pēc pašizpausmes un attīstības, mazāk būs ar uzvedību saistīto problēmu.

Tieši piektā klase ir ļoti zīmīga, jo bērns no mazās – sākumskolas, kur  bija aprūpēts un pieskatīts, pārgāja uz lielo skolu un kļuva patstāvīgs. Ir likumsakarīgi, ka pamatskolā slodze ir lielāka nekā sākumskolā. Tas nozīmē, ka palielinās mācību stundu, mācību priekšmetu un skolotāju skaits. Ir jāmācās vairāk un – galvenais – patstāvīgāk.

Izvērtējot Naujenes pamatskolas 5. klases skolēnu 1. semestra rezultātus, var apgalvot, ka audzēkņi veiksmīgi iekļāvās pamatskolas posmā, jo visi šīs klases skolēni ir sekmīgi. Vidējā atzīme šajā mācību gadā ir nedaudz zemākā nekā 4. klasē, bet tas izskaidrojams arī ar jaunajiem apstākļiem, jo parādījās daudzveidīgākas dažādo mācību priekšmetu skolotāju prasības, turklāt tās kļuva sarežģītākas.  Tomēr, neskatoties uz visām grūtībām, klase joprojām ir viena no labākajām skolā.

Jauna mācību darba sistēma radīja piektklasniekiem semestra sākumā nelielas grūtības un izvirzīja nepieciešamību pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Pateicoties skolotāju atbalstam (individuālās nodarbības, fakultatīvi, interešu izglītības pulciņi),  5. klases skolēni saprata, ka arī pamatskolas posmā ir spējīgi mācīties labi un var paļauties paši uz saviem spēkiem, zināšanām, ka labākus rezultātus dod nopietns ikdienas darbs. Vārdu sakot – skolēni kļuva pieaugušāki un gudrāki! Labie mācību rezultāti liecina, ka piektklasnieku adaptācija jaunajā vidē, pielāgošanās jaunajām prasībām bijusi veiksmīga.

Sekmīgi mācības pamatskolas posmā turpina arī tie skolēni, kuri nāk no cittautu ģimenēm. Viņi četru gadu laikā labi iekļāvās latviskā izglītības vidē un tagad spēj brīvi sekot mācību procesam un izteikties latviski gan mutiski, gan rakstiski.

Manuprāt,  veiksmīgas 5. klases skolēnu adaptācijas pamatā ir arī pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un skolotāju sadarbība. Skola saziņai ar vecākiem izmanto digitālā skolas mācību procesa pārvaldes sistēmu „Mykoob” –  interneta vietnē www.mykoob.lv. Tai ir pieslēgušies gandrīz visi vecāki. Apmeklējot šo vietni, vecākiem  ir pieejams vērtējumu žurnāls, uzdotie mājasdarbi. Saziņa ar vecākiem notiek arī  tiekoties ikdienā, vecāku sapulcēs un pasākumos, sazvanoties vai sazinoties sociālajos tīklos. Katra mēneša beigās vecāki saņem savu bērnu sekmju izrakstu, kurā atspoguļoti mācību sasniegumi. Ja nepieciešams, klases audzinātāja aicina skolēnu vecākus uz individuālu tikšanos. Mūsu skolā ir iespējams individuāli satikt arī mācību priekšmetu skolotājus, lai pārrunātu radušās problēmas. Šo iespēju vecāki izmanto labprāt, jo šādu sarunu laikā var pārrunāt visas mācību un audzināšanas procesa nianses, noskaidrot problēmu cēloņus un kopīgi rast risinājumu.

Mācību gadu laikā vecāki iespēju robežās vienmēr cenšas apmeklēt skolas pasākumus un  noskaidrot visus ar mācību un audzināšanas procesu saistītos jautājumus, kā arī priecājas, ka var redzēt savus bērnus uzstājamies koncertos, kā arī paši var iesaistīties skolas dzīvē. Tādējādi skolēni jūt vecāku atbalstu, tas arī ir svarīgs atbalsta moments, uzsākot mācības pamatskolas posmā.

Uzskatu, ka veiksmīgas 5. klases adaptācijas pamatā ir arī sekmīgas pēctecības nodrošināšana pārejā no pirmsskolas izglītības uz pamatizglītības apguvi. Te jāsaka paldies Naujenes PII “Rūķītis” vadītājai Annai VAIDEREI un iestādes audzinātājām par veiksmīgu bērnu sagatavošanu skolai.  Sākumskolas skolotājas tiek aicinātas piedalīties vecāku kopsapulcēs PII “Rūķītis” un  paust savu redzējumu par to, ar kādām prasmēm un attieksmi bērniem jāatnāk uz skolu.

Skolā pastāv pārliecība, ka kvalitatīvu sākumposma izglītību var nodrošināt profesionāli sākumskolas skolotāji. Mūsu sākumskolas skolotājas ļoti labi sagatavo bērnus mācībām, atklāj viņu talantus un ļauj attīstīt tos, ieliek stabilus pamatus visos sākumskolas mācību priekšmetos visam turpmākajam mācību ciklam.

5.klases skolēnu audzināšanu 2018./2019.m.g. uzņēmās skolotāja Inga ČALENKO. Viņa ir ļoti zinoša un izpalīdzīga, vienmēr aizstāv savu klasi, nekad neatsaka palīdzību, ir saprotoša, sniedz padomu dažādās dzīves situācijās, prot saliedēt un māca respektēt citam citu. 1. semestrī notika vairāki klases kolektīva saliedēšanas pasākumi, kuros skolotāja pievērsa uzmanību ikviena klases skolēna individualitātei. Gan audzināšanas stundās, gan ikdienā skolotāja vienmēr cenšas sadzirdēt savu klasi, skolēnu vēlmes, ieteikumus un neapmierinātību. Skolotājai I.Čalenko izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem, bet laba savstarpējā sadarbība ir garants tam, ka bērns skolā jūtas droši un labi. Klases audzinātāja adaptācijas laikā veicina ne tikai skolēna socializācijas procesu, bet arī māca audzēkņiem veidot attiecības ar jauniepazītajiem cilvēkiem, izvērtēt un pieņemt jaunās sociālās lomas, normas, vērtības pamatskolas posmā.

Ja jaunā sākums būs veiksmīgs, tad arī turpmākās mācības nesagādās īpašas problēmas! Neļausim bērniem nokārt degunu, ja viena no pirmajām ballēm kādā mācību priekšmetā nav apaļš desmitnieks, devītnieks vai astotnieks , bet gan kāda cita – zemāka – atzīme. Ir taču iespēja mācīties un savu sniegumu uzlabot, turklāt ir vajadzīgs laiks, lai pierastu pie jaunajām prasībām!

Galvenais, lai prieks, ar kādu skolas gaitas uzsāka piektklasnieki, nezustu, un to var nodrošināt skolēnu – skolotāju – vecāku kopdarbs!

Fotogalerija