Pieņēma lēmumu par pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadali

Domes sēdē deputāti nobalsoja par Daugavpils novada pašvaldības autoceļa fonda sadali. Satiksmes ministrijas piešķirtā mērķdotācija  2017.gadam, līdzīgi kā pagājušajā gadā, sastāda 984 110 eiro.

Tika pieņemts lēmums par finanšu līdzekļu 370 700 eiro apmērā, novirzīšanu ceļu ikdienas uzturēšanai. Tie ir sadalīti pagastiem, ņemot vērā ceļu garumu un koeficientu – asfalts, grants un ielas. Jāatzīmē, ka četriem pagastiem iedalīti papildus līdzekļi, lai segtu iepriekšējā gadā veikto ceļu atjaunošanas būvdarbu izpildes saistības. 11 500 eiro jānosedz Kalkūnes pagasta pārvaldei par Kalkūnes ielas melnā seguma atjaunošanu, 12 180 eiro Līksnas pagasta ceļam ““V713 – Klinģerieši”, 25 153 eiro Maļinovas pagasta ceļam “Fermas – Priede” un 105 388 eiro Skrudalienas ceļam “Ādami – Skrīveri”.

Autoceļu fonda rezerves fondā vēl ir ieplānoti 613 410 eiro.