Plānots renovēt vēsturisku Naujenes Novadpētniecības muzeja ēku

Daugavpils novada Kultūras pārvalde no Naujenes pagasta pārvaldes savā valdījumā pārņēma nekustamo īpašumu – Naujenes Novadpētniecības muzeja malkas šķūni un šķūnim pieguļošo teritoriju 0.6 ha platībā.

Tas nepieciešams tāpēc, ka Kultūras pārvalde plāno 2016. /2017. gadā piedalīties Latvijas –Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam projektu konkursā. Projekta sadarbības partneris ir Braslavas Zinātniski pētnieciskā kultūras iestāde “Braslavas muzeju apvienība” (Baltkrievija).

Projekta ietvaros paredzēts renovēt vēsturisku ēku  – Naujenes Novadpētniecības muzeja malkas šķūni (1905), kas kādreiz bijusi viena no Juzefovas muižas ēku kompleksa saimniecības ēkām, pielāgojot to radošo darbnīcu un ekspozīcijas vajadzībām, kā arī labiekārtot šķūnim pieguļošo teritoriju. Projektā plānotas dažādas aktivitātes – rokdarbiem veltītas ekspozīcijas iekārtošana, pieredzes apmaiņas meistarklases starp projekta partneriem, vides objektu izgatavošanas plenērs, Latvijas un Baltkrievijas rokdarbnieču saiets, pētījumi par vecticībnieku rokdarbu tradīcijām u.c.

Projekta sekmīgai realizācijas uzsākšanai nepieciešams šķūņa renovācijas tehniskais projekts, kam piešķirts finansējums 4000 eiro apmērā pašvaldības 2016. gada budžetā.