Projekti

Projekts „5 dienas Meiteņu zemē”

2013. gada 1. martā tika izsludināts Daugavpils novada jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu konkurss ar mērķi atbalstīt jauniešu brīvā laika organizēšanu un neformālās izglītības nometņu norisi Daugavpils novadā.
Atbalstīts Naujenes pamatskolas iesniegtais projekts „5 dienas Meiteņu zemē” (29,4 punkti). No 2013. gada 5. augusta līdz 9. augustam tiks organizēta nometne 15 meitenēm vecumā no 13 līdz 18 gadiem no Naujenes pagasta. Sadarbojoties ar dažādiem speciālistiem, meitenes apgūs teorētisko un praktisko uzdevumu ciklu par veselīga dzīvesveida pamatiem, ģimenes attiecību un ģimenes plānošanas jautājumiem, saskarsmes kultūru, sava vizuālā tēla estētiskā pilnveidošanā, būs iespēja izveidot savu foto portfolio u.c. aktivitātes.

NAUJENES PAMATSKOLAS pedagoga darba kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvs 2012./2013.m.g.

 1. Ligita KURSIŠA, direktora vietniece izglītības jomā – komisijas priekšsēdētāja,
 2. Inese LOCIKA, skolotāja – priekšsēdētājas vietniece,
 3. Alita KOKINA, skolotāja, arodbiedrības priekšsēdētāja, klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja – komisijas locekle, arodbiedrības pārstāve,
 4. Nataša SEMJONOVA, skolotāja – komisijas locekle,
 5. Natālija MIHAILOVA, skolotāja, lietvede – komisijas locekle, sekretāre.

Sagatavoja: N.Mihailova, 65476858

VAS „Hipotēku un zemes banka” klientu kluba „Mēs paši” projekts

Izglītojoši – izklaidējoša atpūtas zona „Zaļā klase”

Naujenes pamatskola atrodas nomaļus no Naujenes pagasta centra. Ap skolu ir neliels dzīvojamo māju sektors, tuvumā atrodas dzelzceļa stacija. Skolas teritorijā izvietots neliels, bet sakopts parks, kuru varētu izmantot ne tikai vizuālam dabas baudījumam, bet arī funkcionāli pielāgot kā atpūtas- izglītojošo zonu. Ierīkojot parka teritorijā „Zaļo klasi”, kurā būs labiekārtoti celiņi, galdiņi ar soliem, atkritumu urnas, no dabiska materiāla veidotas atrakcijas, tiks sniegta iespēja gan bērniem, gan pieaugušajiem izmantot šo vietu relaksējošai atpūtai dabā, sporta aktivitātēm un izglītojošiem pasākumiem.

Projekta īstenošanas vieta: Naujenes pagasta Naujenes pamatskolas teritorijā esošais parks.

Projekta īstenotājs: Naujenes pamatskolas Skolas padome.

Projekta īstenošanas laiks: no 2011.gada 8.augusta līdz 30.novembrim.

„Ēkas siltināšanas projekts” – 2004. – 2007.g.

Skolas siltināšanas projekta rezultātā nomainīti logi, siltinātas ārsienas, skolā veikts kosmētiskais remonts, ierīkota aktu zāle. Projekta izmaksas – Ls 466 800.

“Naujenes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” – 2007. – 2013.g.

Projekta ietvaros Naujenes pamatskola būs apgādāta ar 2portatīvajiem datoriem un 7 stacionārajiem datoriem, iegādāts multimediju tehnikas komplekts ( interaktīvā tāfele un projektors), kā arī attīstīts lokālais datortīkls. Līdz ar to Naujenes pamatskola būs nodrošināta ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti .
Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tiks savienoti projekta rezultātā izveidotajā lokālajā tīklā. Projekta ietvaros attīstītais lokālais tīkls tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

GLOBAL TEENAGER PROJECT

 • Projekta ilgums: septembris – decembris. 
 • Projekta mērķis: rosināt un aktivizēt skolēnu interesi un nepieciešamību apgūt angļu valodu.
 • Projekta uzdevumi:
  1) paplašinā skolēnu zināšanas par izvēlēto tēmu, cittautau kultūru un pasaules aktualitātēm;
  2) pilnveidot skolēnu prasmi izmantot jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
 • Projektā piedalās: 9.kl. skolēni.
 • Projekta vadītāja: angļu valodas skolotāja Nataša SEMJONOVA.
 • Sadarbības valstis: Gana, Libērija, Madagaskaras Republika, Bangladeša, Rumānija.

Skolas e-vidē pēta izvēlēto tēmu. Projekta noslēguma pasākumā skolēni aizstāv sava projekta darbu un saņem sertifikātus.

9.kl. skolēni prezentē savu projektu

PROJEKTS “EU INTERNET AWARD 2010”

7.klases skolēni piedalījās projektā “EU Internet Award 2010” ar tēmu “Integration Unites Us”. Projektā kopā ar mūsu skolēniem sadarbojās skolas no Portugāles un Rumānijas. Saņemts sertifikāts.
Projekta vadītāja – angļu valodas skolotāja Nataša Semjonova.

Sertifikāts