Publiskā apspriešana par koku ciršanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 23 (divdesmit trīs) bērzu, 1 (viena) kastaņa un 10 (desmit) egļu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0750, Lociku ciema teritorijā pie Lāču pamatskolas

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 12.10.2020. līdz 26.10.2020.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476842  (kontaktpersona Ē.Karņicka).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.