Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs

 

Vadītāja – Laura Jakovļeva
Adrese: 18. Novembra ielā 392, Vecstropu ciems, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5413
e-pasts:laura.jakovleva@naujene.lv
Tālr./fax: 654 47148

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centram ir mainījies pieņemšanas laiks:
Pirmdien – no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
Otrdien – no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30
Trešdien – no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30
Ceturtdien – no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30
Piektiena – no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.30 (iedzīvotāju pieņemšana nenotiek)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja pieņem Naujenē pēc nepieciešamības

Naujenē – sociālā daribinieka darba laiks:
Pirmdien – no plkst. 8.30.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 18.00
Otrdien – no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00
Trešdien – no plkst. 08.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00
Ceturtdien – no plkst. 08.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00
Piektiena – no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.30 (iedzīvotāju pieņemšana nenotiek)

Izbraukuma pieņemšanas laiks:
Kraujā – otrdien – no plkst. 09.00 līdz 11.30
Locikos – ceturtdien – no plkst.09.00 līdz 11.30

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs ir Daugavpils novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Naujenes pagasta teritorijā.

Sociālais centrs organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus pagasta pārvaldes teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, integrē un rehabilitē sociālajā vidē cilvēkus ar speciālām vajadzībām, organizējot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas mazinātu vai novērstu invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sekas.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra 2015. gada pārskats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra 2011. gada pārskats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra 2010. gada pārskats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra 2009. gada pārskats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra 2008. gada pārskats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra 2007. gada pārskats
Naujenes pagatsa padomes sociālā dienesta 2006. gada pārskats
Naujenes pagasta padomes sociālās aprūpes dienas centra “Žēlsirdība” 2006. gada pārskats

Vispārēja informācija

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs  ir Daugavpils novada Sociālā dienesta  struktūrvienība, kura nodrošina sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības sniegšanu Naujenes pagasta iedzīvotājiem.

Centrs organizē darbu pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, likumu „Par sociālo drošību”, citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem,  Daugavpils novada domes lēmumiem, saistošiem noteikumiem, Daugavpils novada Sociālā dienesta nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Centra adrese: 18. Novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5417. Tālrunis: 65459049; e-pasts: soc.dienests@inbox.lv

Centram ir iedzīvotāju apkalpošanas punkti, kuri atrodas pēc adresēm:

–         Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts;
–         Meža iela 4, Krauja, Naujenes pagasts;
–         Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pagasts.

Centra funkcijas

Organizēt un sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Naujenes pagasta teritorijā dzīvojošiem krīzes situācijā nonākušiem iedzīvotājiem: trūcīgām ģimenēm (personām), personām ar īpašām vajadzībām, pensijas vecuma personām, ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžu ģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām, personām, kuras cietušas no vardarbības un citām personām, kurām tas nepieciešams, lai apmierinātu pamatvajadzības un palīdzētu atrisināt vai mazināt sociālo problēmu.

Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pašas saviem spēkiem.

Integrēt un rehabilitēt sociālajā vidē cilvēkus ar īpašām vajadzībām, un personas, kuram radušās sociālas problēmas, nodrošinot pakalpojumus radot iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, līdzdarbojoties centra organizētajās aktivitātēs.

Centra uzdevumi

Nodrošināt ģimenēm (personām) viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Sniegt informāciju un konsultācijas personām sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības  jautājumos, informēt sabiedrību par valsts un pašvaldību sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību.

 

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, (Naujenes Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, reģistrācijas Nr.90009117568, 18. Novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts,  Augšdaugavas novads, LV 5462, tālr. 65447148, e-pasts:soc.dienests@inbox.lv)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika: šeit