Teritorijas plānojums

Daugavpils novada teritorijas plānojums 2012. – 2023. gadam
Par Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam apstiprināšanu
Naujenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi 
Paskaidrojošā daļa
Vides pārskats

Vairāk informācijas

ARHĪVS
Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004. – 2015.g. grozījumu galīgā redakcija
Naujenes pagasta padomes lēmums par Naujenes pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu
Lēmums par Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015.g. grozījumu galīgās redakcijas un saistošo noteikumu Nr.2 „Par Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015.g. grozījumu
galīgo redakciju” apstiprināšanu
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts(aktuālāversija)
Vides pārskatsNaujenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem 2004. – 2015. gadam

Grafiska daļa
Naujenes pagasta teritorijas plānojums. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 2004. – 2015.g.
Ģeogrāfiskais izvietojums
Apdzīvojuma struktūra
Apdzīvojuma centri
Nekustamā īpašuma sadalījums pēc nelaistāmā īpašuma piederības statusa uz 2006. gada beigām
Nelaistāmā īpašuma sadalījums pa lietošanas mērķu grupām uz 2006. gada beigām
Daugavpils rajona pirms kvartāra nogulumu karte
Daugavpils rajona kvartāra nogulumu karte
Latvijas ainavajonēšana
Ainavu karte
Dabas apvidu karte
Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības mežniecības
Kūdras un būvmateriālu izejvielu atradņu karte
Upju ūdensobjekti
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas un teritorijas
Virszemes ūdens objekts „Augšdaugava” hidrogrāfiskais tīkls un monitoringa stacijas
Virszemes ūdens objekts „Augšdaugava” aizsargājamās teritorijas un objekti
Pazemes ūdeņu aizsargātība
Pazemes ūdeņu aizsardzības karte
Izurbto ūdensapgādes urbumu karte
Ūdens apgāde un kanalizācijas sistēma
Valsts nozīmes meliorācijas sisēmas
Paaugstinātā riska objekti un teritorijas
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkalpošanas zonas Daugavpils rajona teritorijā
Kultūras mantojuma objekti
Pasta nodaļu izvietojums
Izglītības, kultūras, sociālās nodrošināšanas un sporta infrastruktūra
Veselības aprūpes iestādes un apkalpošanas zonas un perspektīvie risinājumi Daugavpils rajona teritorijā
Daugavpils neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju apkalpošanas zonas un perspektīvie risinājumi
Sakaru infrastruktūra
Elektroapgāde
Satiksmes infrastruktūra
Atkritumu savākšanas maršruts Nr.1(otrdiena)
Atkritumu savākšanas maršruts Nr.2(ceturtdiena)
Atkritumu savākšanas maršruts Nr.3(sestdiena)
Atkritumu savākšanas maršruts Nr.4(svētdiena)
Teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi
Naujenes pagasta padomes lēmums par Naujenes pagasta teritorijas planojuma grozījumu izstrādi
PĀRSKATS PAR VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA ATZINUMU PAR NAUJENES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA VIDES PĀRSKATU UN PLĀNOTAJĀM RĪCĪBĀM

Attīstības programma
Naujenes pagasta attīstības programma 2004. – 2015.g.